ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شماعی، (1394). راهبردهای توسعه محله ای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری (مورد مطالعه: بافت فرسوده محله جمهوری شهر تهران)، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 7(1)، 103-128. magiran.com/p1577716
Ali Shamaei , (2015). Neighborhood development strategies with the participatory approach through the facilitation offices (case study: Neighborhood Republic in Tehran), Journal of Community Development, 7(1), 103-128. magiran.com/p1577716
علی شماعی، راهبردهای توسعه محله ای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری (مورد مطالعه: بافت فرسوده محله جمهوری شهر تهران). نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1394؛ 7(1): 103-128. magiran.com/p1577716
Ali Shamaei , Neighborhood development strategies with the participatory approach through the facilitation offices (case study: Neighborhood Republic in Tehran), Journal of Community Development, 2015; 7(1): 103-128. magiran.com/p1577716
علی شماعی، "راهبردهای توسعه محله ای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری (مورد مطالعه: بافت فرسوده محله جمهوری شهر تهران)"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 7، شماره 1 (1394): 103-128. magiran.com/p1577716
Ali Shamaei , "Neighborhood development strategies with the participatory approach through the facilitation offices (case study: Neighborhood Republic in Tehran)", Journal of Community Development 7, no.1 (2015): 103-128. magiran.com/p1577716
علی شماعی، (1394). 'راهبردهای توسعه محله ای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری (مورد مطالعه: بافت فرسوده محله جمهوری شهر تهران)'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 7(1)، صص.103-128. magiran.com/p1577716
Ali Shamaei , (2015). 'Neighborhood development strategies with the participatory approach through the facilitation offices (case study: Neighborhood Republic in Tehran)', Journal of Community Development, 7(1), pp.103-128. magiran.com/p1577716
علی شماعی. "راهبردهای توسعه محله ای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری (مورد مطالعه: بافت فرسوده محله جمهوری شهر تهران)". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 7 ،1 ، 1394، 103-128. magiran.com/p1577716
Ali Shamaei . "Neighborhood development strategies with the participatory approach through the facilitation offices (case study: Neighborhood Republic in Tehran)", Journal of Community Development, 7, 1, 2015, 103-128. magiran.com/p1577716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال