ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی موحد، نوید آهنگری، فرشته حسینی، (1394). بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 7(1)، 79-102. magiran.com/p1577717
Ali Movahed, Navid Ahangari , Fereshteh Hosseini, (2015). Evaluate the performance of urban public spaces and its role in social sustainable development (case study: Bukan), Journal of Community Development, 7(1), 79-102. magiran.com/p1577717
علی موحد، نوید آهنگری، فرشته حسینی، بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان). نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1394؛ 7(1): 79-102. magiran.com/p1577717
Ali Movahed, Navid Ahangari , Fereshteh Hosseini, Evaluate the performance of urban public spaces and its role in social sustainable development (case study: Bukan), Journal of Community Development, 2015; 7(1): 79-102. magiran.com/p1577717
علی موحد، نوید آهنگری، فرشته حسینی، "بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 7، شماره 1 (1394): 79-102. magiran.com/p1577717
Ali Movahed, Navid Ahangari , Fereshteh Hosseini, "Evaluate the performance of urban public spaces and its role in social sustainable development (case study: Bukan)", Journal of Community Development 7, no.1 (2015): 79-102. magiran.com/p1577717
علی موحد، نوید آهنگری، فرشته حسینی، (1394). 'بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 7(1)، صص.79-102. magiran.com/p1577717
Ali Movahed, Navid Ahangari , Fereshteh Hosseini, (2015). 'Evaluate the performance of urban public spaces and its role in social sustainable development (case study: Bukan)', Journal of Community Development, 7(1), pp.79-102. magiran.com/p1577717
علی موحد؛ نوید آهنگری؛ فرشته حسینی. "بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 7 ،1 ، 1394، 79-102. magiran.com/p1577717
Ali Movahed; Navid Ahangari ; Fereshteh Hosseini. "Evaluate the performance of urban public spaces and its role in social sustainable development (case study: Bukan)", Journal of Community Development, 7, 1, 2015, 79-102. magiran.com/p1577717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال