ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه صیادی، همایون عباسی، معصومه بخیت، کامران عیدی پور، (1395). تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(2)، 59. magiran.com/p1578171
Fatemeh Sayadi , Homayoon Abbasi, Masoomeh Bakhit, (2016). The Analysis of Relationship between Emotional Creativity and Emotional Intelligence with Self-efficacy of Elite Athletes in Kermanshah, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3(2), 59. magiran.com/p1578171
فاطمه صیادی، همایون عباسی، معصومه بخیت، کامران عیدی پور، تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1395؛ 3(2): 59. magiran.com/p1578171
Fatemeh Sayadi , Homayoon Abbasi, Masoomeh Bakhit, The Analysis of Relationship between Emotional Creativity and Emotional Intelligence with Self-efficacy of Elite Athletes in Kermanshah, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2016; 3(2): 59. magiran.com/p1578171
فاطمه صیادی، همایون عباسی، معصومه بخیت، کامران عیدی پور، "تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه"، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 3، شماره 2 (1395): 59. magiran.com/p1578171
Fatemeh Sayadi , Homayoon Abbasi, Masoomeh Bakhit, "The Analysis of Relationship between Emotional Creativity and Emotional Intelligence with Self-efficacy of Elite Athletes in Kermanshah", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies 3, no.2 (2016): 59. magiran.com/p1578171
فاطمه صیادی، همایون عباسی، معصومه بخیت، کامران عیدی پور، (1395). 'تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه'، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(2)، صص.59. magiran.com/p1578171
Fatemeh Sayadi , Homayoon Abbasi, Masoomeh Bakhit, (2016). 'The Analysis of Relationship between Emotional Creativity and Emotional Intelligence with Self-efficacy of Elite Athletes in Kermanshah', ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3(2), pp.59. magiran.com/p1578171
فاطمه صیادی؛ همایون عباسی؛ معصومه بخیت؛ کامران عیدی پور. "تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه". نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3 ،2 ، 1395، 59. magiran.com/p1578171
Fatemeh Sayadi ; Homayoon Abbasi; Masoomeh Bakhit. "The Analysis of Relationship between Emotional Creativity and Emotional Intelligence with Self-efficacy of Elite Athletes in Kermanshah", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3, 2, 2016, 59. magiran.com/p1578171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال