ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازدار پروین، حسن صافدل، مرتضی رضایی صوفی، (1395). تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(2)، 39-47. magiran.com/p1578174
Vazdar Parvin, Hasan Safdel, Morteza Rezaeisofi, (2016). Regression analysis Spiritual Intelligence and Internet Addiction Students sport Olympiad competitions vocational universities of the country, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3(2), 39-47. magiran.com/p1578174
نازدار پروین، حسن صافدل، مرتضی رضایی صوفی، تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1395؛ 3(2): 39-47. magiran.com/p1578174
Vazdar Parvin, Hasan Safdel, Morteza Rezaeisofi, Regression analysis Spiritual Intelligence and Internet Addiction Students sport Olympiad competitions vocational universities of the country, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2016; 3(2): 39-47. magiran.com/p1578174
نازدار پروین، حسن صافدل، مرتضی رضایی صوفی، "تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور"، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 3، شماره 2 (1395): 39-47. magiran.com/p1578174
Vazdar Parvin, Hasan Safdel, Morteza Rezaeisofi, "Regression analysis Spiritual Intelligence and Internet Addiction Students sport Olympiad competitions vocational universities of the country", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies 3, no.2 (2016): 39-47. magiran.com/p1578174
نازدار پروین، حسن صافدل، مرتضی رضایی صوفی، (1395). 'تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور'، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(2)، صص.39-47. magiran.com/p1578174
Vazdar Parvin, Hasan Safdel, Morteza Rezaeisofi, (2016). 'Regression analysis Spiritual Intelligence and Internet Addiction Students sport Olympiad competitions vocational universities of the country', ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3(2), pp.39-47. magiran.com/p1578174
نازدار پروین؛ حسن صافدل؛ مرتضی رضایی صوفی. "تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور". نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3 ،2 ، 1395، 39-47. magiran.com/p1578174
Vazdar Parvin; Hasan Safdel; Morteza Rezaeisofi. "Regression analysis Spiritual Intelligence and Internet Addiction Students sport Olympiad competitions vocational universities of the country", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 3, 2, 2016, 39-47. magiran.com/p1578174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال