ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا پوراعتدال ، سجاد دمیری، حمید سیناپور، ابولحسن ملک زاده، (1395). مطالعه سه گانه سینتیکی واکنش تجزیه شدن حرارتی ماده منفجره اکفل به روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی غیر همدما، فصلنامه مواد پر انرژی، 11(1)، 11-16. magiran.com/p1579156
H. R. Pouretedal, S. Damiri, H. Sinapour, A. Malekzadeh, (2016). Kinetic Study on Triplet of Thermal Decomposition Reaction of Ocfol Explosive by Non-Isothermal Differential Thermal Analysis Method, Journal of Energetic Materials, 11(1), 11-16. magiran.com/p1579156
حمیدرضا پوراعتدال ، سجاد دمیری، حمید سیناپور، ابولحسن ملک زاده، مطالعه سه گانه سینتیکی واکنش تجزیه شدن حرارتی ماده منفجره اکفل به روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی غیر همدما. فصلنامه مواد پر انرژی، 1395؛ 11(1): 11-16. magiran.com/p1579156
H. R. Pouretedal, S. Damiri, H. Sinapour, A. Malekzadeh, Kinetic Study on Triplet of Thermal Decomposition Reaction of Ocfol Explosive by Non-Isothermal Differential Thermal Analysis Method, Journal of Energetic Materials, 2016; 11(1): 11-16. magiran.com/p1579156
حمیدرضا پوراعتدال ، سجاد دمیری، حمید سیناپور، ابولحسن ملک زاده، "مطالعه سه گانه سینتیکی واکنش تجزیه شدن حرارتی ماده منفجره اکفل به روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی غیر همدما"، فصلنامه مواد پر انرژی 11، شماره 1 (1395): 11-16. magiran.com/p1579156
H. R. Pouretedal, S. Damiri, H. Sinapour, A. Malekzadeh, "Kinetic Study on Triplet of Thermal Decomposition Reaction of Ocfol Explosive by Non-Isothermal Differential Thermal Analysis Method", Journal of Energetic Materials 11, no.1 (2016): 11-16. magiran.com/p1579156
حمیدرضا پوراعتدال ، سجاد دمیری، حمید سیناپور، ابولحسن ملک زاده، (1395). 'مطالعه سه گانه سینتیکی واکنش تجزیه شدن حرارتی ماده منفجره اکفل به روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی غیر همدما'، فصلنامه مواد پر انرژی، 11(1)، صص.11-16. magiran.com/p1579156
H. R. Pouretedal, S. Damiri, H. Sinapour, A. Malekzadeh, (2016). 'Kinetic Study on Triplet of Thermal Decomposition Reaction of Ocfol Explosive by Non-Isothermal Differential Thermal Analysis Method', Journal of Energetic Materials, 11(1), pp.11-16. magiran.com/p1579156
حمیدرضا پوراعتدال ؛ سجاد دمیری؛ حمید سیناپور؛ ابولحسن ملک زاده. "مطالعه سه گانه سینتیکی واکنش تجزیه شدن حرارتی ماده منفجره اکفل به روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی غیر همدما". فصلنامه مواد پر انرژی، 11 ،1 ، 1395، 11-16. magiran.com/p1579156
H. R. Pouretedal; S. Damiri; H. Sinapour; A. Malekzadeh. "Kinetic Study on Triplet of Thermal Decomposition Reaction of Ocfol Explosive by Non-Isothermal Differential Thermal Analysis Method", Journal of Energetic Materials, 11, 1, 2016, 11-16. magiran.com/p1579156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال