ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Narjes Soltani, Elham Mohammadi, Mohammad Allahtavakoli, Ali Shamsizadeh , Ali Roohbakhsh, Abbas Haghparast, (2016). Effects of Dimethyl Sulfoxide on Neuronal Response Characteristics in Deep Layers of Rat Barrel Cortex, Basic and Clinical Neuroscience, 7(3), 213-220. magiran.com/p1579300
Narjes Soltani, Elham Mohammadi, Mohammad Allahtavakoli, Ali Shamsizadeh , Ali Roohbakhsh, Abbas Haghparast, Effects of Dimethyl Sulfoxide on Neuronal Response Characteristics in Deep Layers of Rat Barrel Cortex, Basic and Clinical Neuroscience, 2016; 7(3): 213-220. magiran.com/p1579300
Narjes Soltani, Elham Mohammadi, Mohammad Allahtavakoli, Ali Shamsizadeh , Ali Roohbakhsh, Abbas Haghparast, "Effects of Dimethyl Sulfoxide on Neuronal Response Characteristics in Deep Layers of Rat Barrel Cortex", Basic and Clinical Neuroscience 7, no.3 (2016): 213-220. magiran.com/p1579300
Narjes Soltani, Elham Mohammadi, Mohammad Allahtavakoli, Ali Shamsizadeh , Ali Roohbakhsh, Abbas Haghparast, (2016). 'Effects of Dimethyl Sulfoxide on Neuronal Response Characteristics in Deep Layers of Rat Barrel Cortex', Basic and Clinical Neuroscience, 7(3), pp.213-220. magiran.com/p1579300
Narjes Soltani; Elham Mohammadi; Mohammad Allahtavakoli; Ali Shamsizadeh ; Ali Roohbakhsh; Abbas Haghparast. "Effects of Dimethyl Sulfoxide on Neuronal Response Characteristics in Deep Layers of Rat Barrel Cortex", Basic and Clinical Neuroscience, 7, 3, 2016, 213-220. magiran.com/p1579300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال