ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، جهانشیر توکلی زاده، موسی سجادی، یاسر ریوندی ، (1394). تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان، فصلنامه افق دانش، 21(4)، 109-115. magiran.com/p1579460
Mohammad Reza Mansoorian, Shahla Khosravan, Jahanshir Tavakolizadeh, Moosa Sajjadi, Yasser Rivandi , (2016). Effect of Teaching Parenting Styles to Parents on Adolescents Feeling of Loneliness, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21(4), 109-115. magiran.com/p1579460
محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، جهانشیر توکلی زاده، موسی سجادی، یاسر ریوندی ، تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان. فصلنامه افق دانش، 1394؛ 21(4): 109-115. magiran.com/p1579460
Mohammad Reza Mansoorian, Shahla Khosravan, Jahanshir Tavakolizadeh, Moosa Sajjadi, Yasser Rivandi , Effect of Teaching Parenting Styles to Parents on Adolescents Feeling of Loneliness, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2016; 21(4): 109-115. magiran.com/p1579460
محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، جهانشیر توکلی زاده، موسی سجادی، یاسر ریوندی ، "تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان"، فصلنامه افق دانش 21، شماره 4 (1394): 109-115. magiran.com/p1579460
Mohammad Reza Mansoorian, Shahla Khosravan, Jahanshir Tavakolizadeh, Moosa Sajjadi, Yasser Rivandi , "Effect of Teaching Parenting Styles to Parents on Adolescents Feeling of Loneliness", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 21, no.4 (2016): 109-115. magiran.com/p1579460
محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، جهانشیر توکلی زاده، موسی سجادی، یاسر ریوندی ، (1394). 'تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان'، فصلنامه افق دانش، 21(4)، صص.109-115. magiran.com/p1579460
Mohammad Reza Mansoorian, Shahla Khosravan, Jahanshir Tavakolizadeh, Moosa Sajjadi, Yasser Rivandi , (2016). 'Effect of Teaching Parenting Styles to Parents on Adolescents Feeling of Loneliness', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21(4), pp.109-115. magiran.com/p1579460
محمدرضا منصوریان؛ شهلا خسروان؛ جهانشیر توکلی زاده؛ موسی سجادی؛ یاسر ریوندی . "تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان". فصلنامه افق دانش، 21 ،4 ، 1394، 109-115. magiran.com/p1579460
Mohammad Reza Mansoorian; Shahla Khosravan; Jahanshir Tavakolizadeh; Moosa Sajjadi; Yasser Rivandi . "Effect of Teaching Parenting Styles to Parents on Adolescents Feeling of Loneliness", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21, 4, 2016, 109-115. magiran.com/p1579460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال