ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی بهادر، محمدمهدی طالبی مجرد، عباس ذبیح زاده، (1394). مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 10(38)، 27. magiran.com/p1579576
Morteza Bahadur, Mohammad Mahdi Talebi Mojarad, Abbas Zabihzadeh, (2016). Comparing avoidant attachment and lack of empathy in Sexual abusers and ordinary people, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 10(38), 27. magiran.com/p1579576
مرتضی بهادر، محمدمهدی طالبی مجرد، عباس ذبیح زاده، مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1394؛ 10(38): 27. magiran.com/p1579576
Morteza Bahadur, Mohammad Mahdi Talebi Mojarad, Abbas Zabihzadeh, Comparing avoidant attachment and lack of empathy in Sexual abusers and ordinary people, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2016; 10(38): 27. magiran.com/p1579576
مرتضی بهادر، محمدمهدی طالبی مجرد، عباس ذبیح زاده، "مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 10، شماره 38 (1394): 27. magiran.com/p1579576
Morteza Bahadur, Mohammad Mahdi Talebi Mojarad, Abbas Zabihzadeh, "Comparing avoidant attachment and lack of empathy in Sexual abusers and ordinary people", Thought and Behavior in Clinical Psychology 10, no.38 (2016): 27. magiran.com/p1579576
مرتضی بهادر، محمدمهدی طالبی مجرد، عباس ذبیح زاده، (1394). 'مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 10(38)، صص.27. magiran.com/p1579576
Morteza Bahadur, Mohammad Mahdi Talebi Mojarad, Abbas Zabihzadeh, (2016). 'Comparing avoidant attachment and lack of empathy in Sexual abusers and ordinary people', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 10(38), pp.27. magiran.com/p1579576
مرتضی بهادر؛ محمدمهدی طالبی مجرد؛ عباس ذبیح زاده. "مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 10 ،38 ، 1394، 27. magiran.com/p1579576
Morteza Bahadur; Mohammad Mahdi Talebi Mojarad; Abbas Zabihzadeh. "Comparing avoidant attachment and lack of empathy in Sexual abusers and ordinary people", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 10, 38, 2016, 27. magiran.com/p1579576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال