ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران محبوب خواه ، توحید کریم بابازاده ممقانی، (1395). اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3(1)، 55-63. magiran.com/p1579773
Mehran Mahboubkhah , Tohid Karim Babazade Mamaghani, (2016). Measurement and Quality Control of the Geometrical Parameters of Helical Gear Using Image Processing, Machine Vision and Image Processing, 3(1), 55-63. magiran.com/p1579773
مهران محبوب خواه ، توحید کریم بابازاده ممقانی، اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر. نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 1395؛ 3(1): 55-63. magiran.com/p1579773
Mehran Mahboubkhah , Tohid Karim Babazade Mamaghani, Measurement and Quality Control of the Geometrical Parameters of Helical Gear Using Image Processing, Machine Vision and Image Processing, 2016; 3(1): 55-63. magiran.com/p1579773
مهران محبوب خواه ، توحید کریم بابازاده ممقانی، "اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر"، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 3، شماره 1 (1395): 55-63. magiran.com/p1579773
Mehran Mahboubkhah , Tohid Karim Babazade Mamaghani, "Measurement and Quality Control of the Geometrical Parameters of Helical Gear Using Image Processing", Machine Vision and Image Processing 3, no.1 (2016): 55-63. magiran.com/p1579773
مهران محبوب خواه ، توحید کریم بابازاده ممقانی، (1395). 'اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر'، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3(1)، صص.55-63. magiran.com/p1579773
Mehran Mahboubkhah , Tohid Karim Babazade Mamaghani, (2016). 'Measurement and Quality Control of the Geometrical Parameters of Helical Gear Using Image Processing', Machine Vision and Image Processing, 3(1), pp.55-63. magiran.com/p1579773
مهران محبوب خواه ؛ توحید کریم بابازاده ممقانی. "اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر". نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3 ،1 ، 1395، 55-63. magiran.com/p1579773
Mehran Mahboubkhah ; Tohid Karim Babazade Mamaghani. "Measurement and Quality Control of the Geometrical Parameters of Helical Gear Using Image Processing", Machine Vision and Image Processing, 3, 1, 2016, 55-63. magiran.com/p1579773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال