ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه عسکری جواران ، حمید حسن پور، وحید ابولقاسمی، (1395). تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3(1)، 29-36. magiran.com/p1579776
Taiebeh Askari , Hamid Hassanpour, Vahid Abolghasemi, (2016). Image Blur Map Estimation Based on the Difference between Surrounding Block of Pixel and Its Blurred Version, Machine Vision and Image Processing, 3(1), 29-36. magiran.com/p1579776
طیبه عسکری جواران ، حمید حسن پور، وحید ابولقاسمی، تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن. نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 1395؛ 3(1): 29-36. magiran.com/p1579776
Taiebeh Askari , Hamid Hassanpour, Vahid Abolghasemi, Image Blur Map Estimation Based on the Difference between Surrounding Block of Pixel and Its Blurred Version, Machine Vision and Image Processing, 2016; 3(1): 29-36. magiran.com/p1579776
طیبه عسکری جواران ، حمید حسن پور، وحید ابولقاسمی، "تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن"، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 3، شماره 1 (1395): 29-36. magiran.com/p1579776
Taiebeh Askari , Hamid Hassanpour, Vahid Abolghasemi, "Image Blur Map Estimation Based on the Difference between Surrounding Block of Pixel and Its Blurred Version", Machine Vision and Image Processing 3, no.1 (2016): 29-36. magiran.com/p1579776
طیبه عسکری جواران ، حمید حسن پور، وحید ابولقاسمی، (1395). 'تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن'، نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3(1)، صص.29-36. magiran.com/p1579776
Taiebeh Askari , Hamid Hassanpour, Vahid Abolghasemi, (2016). 'Image Blur Map Estimation Based on the Difference between Surrounding Block of Pixel and Its Blurred Version', Machine Vision and Image Processing, 3(1), pp.29-36. magiran.com/p1579776
طیبه عسکری جواران ؛ حمید حسن پور؛ وحید ابولقاسمی. "تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن". نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر، 3 ،1 ، 1395، 29-36. magiran.com/p1579776
Taiebeh Askari ; Hamid Hassanpour; Vahid Abolghasemi. "Image Blur Map Estimation Based on the Difference between Surrounding Block of Pixel and Its Blurred Version", Machine Vision and Image Processing, 3, 1, 2016, 29-36. magiran.com/p1579776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال