ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیض الله بوشاسب گوشه، سید علیرضا ابطحی، امیرعلی رحیمی، (1395). بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول با شوروی، پژوهش نامه تاریخ، 11(42)، 31-56. magiran.com/p1579834
Fizzollah Boshasb Goshe, Alireza Abtahi, Amirali Rahimi, (2016). Astudy on educational and cultural developments of Mazandaran in first phase of Pahlvi era, Scientific Journal of History Research, 11(42), 31-56. magiran.com/p1579834
فیض الله بوشاسب گوشه، سید علیرضا ابطحی، امیرعلی رحیمی، بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول با شوروی. پژوهش نامه تاریخ، 1395؛ 11(42): 31-56. magiran.com/p1579834
Fizzollah Boshasb Goshe, Alireza Abtahi, Amirali Rahimi, Astudy on educational and cultural developments of Mazandaran in first phase of Pahlvi era, Scientific Journal of History Research, 2016; 11(42): 31-56. magiran.com/p1579834
فیض الله بوشاسب گوشه، سید علیرضا ابطحی، امیرعلی رحیمی، "بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول با شوروی"، پژوهش نامه تاریخ 11، شماره 42 (1395): 31-56. magiran.com/p1579834
Fizzollah Boshasb Goshe, Alireza Abtahi, Amirali Rahimi, "Astudy on educational and cultural developments of Mazandaran in first phase of Pahlvi era", Scientific Journal of History Research 11, no.42 (2016): 31-56. magiran.com/p1579834
فیض الله بوشاسب گوشه، سید علیرضا ابطحی، امیرعلی رحیمی، (1395). 'بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول با شوروی'، پژوهش نامه تاریخ، 11(42)، صص.31-56. magiran.com/p1579834
Fizzollah Boshasb Goshe, Alireza Abtahi, Amirali Rahimi, (2016). 'Astudy on educational and cultural developments of Mazandaran in first phase of Pahlvi era', Scientific Journal of History Research, 11(42), pp.31-56. magiran.com/p1579834
فیض الله بوشاسب گوشه؛ سید علیرضا ابطحی؛ امیرعلی رحیمی. "بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول با شوروی". پژوهش نامه تاریخ، 11 ،42 ، 1395، 31-56. magiran.com/p1579834
Fizzollah Boshasb Goshe; Alireza Abtahi; Amirali Rahimi. "Astudy on educational and cultural developments of Mazandaran in first phase of Pahlvi era", Scientific Journal of History Research, 11, 42, 2016, 31-56. magiran.com/p1579834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال