ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اسلامیان، مهدی قربانی، طیبه مصباح زاده، حامد رفیعی، (1394). برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)، مجله مدیریت بیابان، 3(6)، 77-88. magiran.com/p1579919
Zahra Eslamian, Mehdi Ghorbani , Tayebeh Mesbahzadeh, Hamed Rafiee, (2016). Estimates of Participation and Willingness to Pay by Local Communities in Protecting and Reviving Deserts Areas (Case Study: Noush Abad of Aran and Bidgol County), Desert Management, 3(6), 77-88. magiran.com/p1579919
زهرا اسلامیان، مهدی قربانی، طیبه مصباح زاده، حامد رفیعی، برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل). مجله مدیریت بیابان، 1394؛ 3(6): 77-88. magiran.com/p1579919
Zahra Eslamian, Mehdi Ghorbani , Tayebeh Mesbahzadeh, Hamed Rafiee, Estimates of Participation and Willingness to Pay by Local Communities in Protecting and Reviving Deserts Areas (Case Study: Noush Abad of Aran and Bidgol County), Desert Management, 2016; 3(6): 77-88. magiran.com/p1579919
زهرا اسلامیان، مهدی قربانی، طیبه مصباح زاده، حامد رفیعی، "برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)"، مجله مدیریت بیابان 3، شماره 6 (1394): 77-88. magiran.com/p1579919
Zahra Eslamian, Mehdi Ghorbani , Tayebeh Mesbahzadeh, Hamed Rafiee, "Estimates of Participation and Willingness to Pay by Local Communities in Protecting and Reviving Deserts Areas (Case Study: Noush Abad of Aran and Bidgol County)", Desert Management 3, no.6 (2016): 77-88. magiran.com/p1579919
زهرا اسلامیان، مهدی قربانی، طیبه مصباح زاده، حامد رفیعی، (1394). 'برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)'، مجله مدیریت بیابان، 3(6)، صص.77-88. magiran.com/p1579919
Zahra Eslamian, Mehdi Ghorbani , Tayebeh Mesbahzadeh, Hamed Rafiee, (2016). 'Estimates of Participation and Willingness to Pay by Local Communities in Protecting and Reviving Deserts Areas (Case Study: Noush Abad of Aran and Bidgol County)', Desert Management, 3(6), pp.77-88. magiran.com/p1579919
زهرا اسلامیان؛ مهدی قربانی؛ طیبه مصباح زاده؛ حامد رفیعی. "برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)". مجله مدیریت بیابان، 3 ،6 ، 1394، 77-88. magiran.com/p1579919
Zahra Eslamian; Mehdi Ghorbani ; Tayebeh Mesbahzadeh; Hamed Rafiee. "Estimates of Participation and Willingness to Pay by Local Communities in Protecting and Reviving Deserts Areas (Case Study: Noush Abad of Aran and Bidgol County)", Desert Management, 3, 6, 2016, 77-88. magiran.com/p1579919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال