ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نظری سامانی، امیر هوشنگ احسانی، احمد گلیوری، مهسا عبدالشاه نژاد، (1394). مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی، مجله مدیریت بیابان، 3(6)، 39-53. magiran.com/p1579922
Ali Akbar Nazari Samani, Amir Hooshang Ehsani, Ahmad Golivari, Mahsa Abdolshahnejad, (2016). Comparing the Results of RWEQ and IRIFR Models for Determining of Land Management Effects on Wind Erosion, Desert Management, 3(6), 39-53. magiran.com/p1579922
علی اکبر نظری سامانی، امیر هوشنگ احسانی، احمد گلیوری، مهسا عبدالشاه نژاد، مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی. مجله مدیریت بیابان، 1394؛ 3(6): 39-53. magiran.com/p1579922
Ali Akbar Nazari Samani, Amir Hooshang Ehsani, Ahmad Golivari, Mahsa Abdolshahnejad, Comparing the Results of RWEQ and IRIFR Models for Determining of Land Management Effects on Wind Erosion, Desert Management, 2016; 3(6): 39-53. magiran.com/p1579922
علی اکبر نظری سامانی، امیر هوشنگ احسانی، احمد گلیوری، مهسا عبدالشاه نژاد، "مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی"، مجله مدیریت بیابان 3، شماره 6 (1394): 39-53. magiran.com/p1579922
Ali Akbar Nazari Samani, Amir Hooshang Ehsani, Ahmad Golivari, Mahsa Abdolshahnejad, "Comparing the Results of RWEQ and IRIFR Models for Determining of Land Management Effects on Wind Erosion", Desert Management 3, no.6 (2016): 39-53. magiran.com/p1579922
علی اکبر نظری سامانی، امیر هوشنگ احسانی، احمد گلیوری، مهسا عبدالشاه نژاد، (1394). 'مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی'، مجله مدیریت بیابان، 3(6)، صص.39-53. magiran.com/p1579922
Ali Akbar Nazari Samani, Amir Hooshang Ehsani, Ahmad Golivari, Mahsa Abdolshahnejad, (2016). 'Comparing the Results of RWEQ and IRIFR Models for Determining of Land Management Effects on Wind Erosion', Desert Management, 3(6), pp.39-53. magiran.com/p1579922
علی اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ احمد گلیوری؛ مهسا عبدالشاه نژاد. "مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی". مجله مدیریت بیابان، 3 ،6 ، 1394، 39-53. magiran.com/p1579922
Ali Akbar Nazari Samani; Amir Hooshang Ehsani; Ahmad Golivari; Mahsa Abdolshahnejad. "Comparing the Results of RWEQ and IRIFR Models for Determining of Land Management Effects on Wind Erosion", Desert Management, 3, 6, 2016, 39-53. magiran.com/p1579922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال