ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم آرامش، حمید سودائی زاده، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، اصغر مصلح آرانی، (1394). بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای، مجله مدیریت بیابان، 3(6)، 1-12. magiran.com/p1579925
Meysam Aramesh, Hamid Sodaeizadeh, Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi Maibody, Asghar Mosleh Arany, (2016). Assessment of allopathic potential of Capparis spinosa L. on weeds control under laboratory and greenhouse conditions, Desert Management, 3(6), 1-12. magiran.com/p1579925
میثم آرامش، حمید سودائی زاده، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، اصغر مصلح آرانی، بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای. مجله مدیریت بیابان، 1394؛ 3(6): 1-12. magiran.com/p1579925
Meysam Aramesh, Hamid Sodaeizadeh, Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi Maibody, Asghar Mosleh Arany, Assessment of allopathic potential of Capparis spinosa L. on weeds control under laboratory and greenhouse conditions, Desert Management, 2016; 3(6): 1-12. magiran.com/p1579925
میثم آرامش، حمید سودائی زاده، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، اصغر مصلح آرانی، "بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای"، مجله مدیریت بیابان 3، شماره 6 (1394): 1-12. magiran.com/p1579925
Meysam Aramesh, Hamid Sodaeizadeh, Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi Maibody, Asghar Mosleh Arany, "Assessment of allopathic potential of Capparis spinosa L. on weeds control under laboratory and greenhouse conditions", Desert Management 3, no.6 (2016): 1-12. magiran.com/p1579925
میثم آرامش، حمید سودائی زاده، سید علی محمد میرمحمدی میبدی، اصغر مصلح آرانی، (1394). 'بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای'، مجله مدیریت بیابان، 3(6)، صص.1-12. magiran.com/p1579925
Meysam Aramesh, Hamid Sodaeizadeh, Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi Maibody, Asghar Mosleh Arany, (2016). 'Assessment of allopathic potential of Capparis spinosa L. on weeds control under laboratory and greenhouse conditions', Desert Management, 3(6), pp.1-12. magiran.com/p1579925
میثم آرامش؛ حمید سودائی زاده؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ اصغر مصلح آرانی. "بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای". مجله مدیریت بیابان، 3 ،6 ، 1394، 1-12. magiran.com/p1579925
Meysam Aramesh; Hamid Sodaeizadeh; Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi Maibody; Asghar Mosleh Arany. "Assessment of allopathic potential of Capparis spinosa L. on weeds control under laboratory and greenhouse conditions", Desert Management, 3, 6, 2016, 1-12. magiran.com/p1579925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال