ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه قیصری، فاطمه سعید نعمت پور، اکبر صفی پور افشار، (1394). اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، 814-825. magiran.com/p1581430
Somaye Gheysari, Fatemeh Saeid Nematpour, Akbar Safipour Afshar, (2016). The Effects of Salicylic Acid and Ascorbic Acid on Photosynthetic Pigments and some Antioxidant Enzyme Activities in Basil (Ocimum basilicum L.) under Lead Stress, Journal of Plant Research, 28(4), 814-825. magiran.com/p1581430
سمیه قیصری، فاطمه سعید نعمت پور، اکبر صفی پور افشار، اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1394؛ 28(4): 814-825. magiran.com/p1581430
Somaye Gheysari, Fatemeh Saeid Nematpour, Akbar Safipour Afshar, The Effects of Salicylic Acid and Ascorbic Acid on Photosynthetic Pigments and some Antioxidant Enzyme Activities in Basil (Ocimum basilicum L.) under Lead Stress, Journal of Plant Research, 2016; 28(4): 814-825. magiran.com/p1581430
سمیه قیصری، فاطمه سعید نعمت پور، اکبر صفی پور افشار، "اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 28، شماره 4 (1394): 814-825. magiran.com/p1581430
Somaye Gheysari, Fatemeh Saeid Nematpour, Akbar Safipour Afshar, "The Effects of Salicylic Acid and Ascorbic Acid on Photosynthetic Pigments and some Antioxidant Enzyme Activities in Basil (Ocimum basilicum L.) under Lead Stress", Journal of Plant Research 28, no.4 (2016): 814-825. magiran.com/p1581430
سمیه قیصری، فاطمه سعید نعمت پور، اکبر صفی پور افشار، (1394). 'اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، صص.814-825. magiran.com/p1581430
Somaye Gheysari, Fatemeh Saeid Nematpour, Akbar Safipour Afshar, (2016). 'The Effects of Salicylic Acid and Ascorbic Acid on Photosynthetic Pigments and some Antioxidant Enzyme Activities in Basil (Ocimum basilicum L.) under Lead Stress', Journal of Plant Research, 28(4), pp.814-825. magiran.com/p1581430
سمیه قیصری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار. "اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28 ،4 ، 1394، 814-825. magiran.com/p1581430
Somaye Gheysari; Fatemeh Saeid Nematpour; Akbar Safipour Afshar. "The Effects of Salicylic Acid and Ascorbic Acid on Photosynthetic Pigments and some Antioxidant Enzyme Activities in Basil (Ocimum basilicum L.) under Lead Stress", Journal of Plant Research, 28, 4, 2016, 814-825. magiran.com/p1581430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال