ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رنجبر، حمید اجتهادی، جمیل واعظی ، فرشید معماریانی، (1394). گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، 759-770. magiran.com/p1581437
Jamil Vaezi, Zahra Ranjbar, (2016). Pollen and seed micromorphology of some Cuscuta L. species in Khorassan provinces, Journal of Plant Research, 28(4), 759-770. magiran.com/p1581437
زهرا رنجبر، حمید اجتهادی، جمیل واعظی ، فرشید معماریانی، گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1394؛ 28(4): 759-770. magiran.com/p1581437
Jamil Vaezi, Zahra Ranjbar, Pollen and seed micromorphology of some Cuscuta L. species in Khorassan provinces, Journal of Plant Research, 2016; 28(4): 759-770. magiran.com/p1581437
زهرا رنجبر، حمید اجتهادی، جمیل واعظی ، فرشید معماریانی، "گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 28، شماره 4 (1394): 759-770. magiran.com/p1581437
Jamil Vaezi, Zahra Ranjbar, "Pollen and seed micromorphology of some Cuscuta L. species in Khorassan provinces", Journal of Plant Research 28, no.4 (2016): 759-770. magiran.com/p1581437
زهرا رنجبر، حمید اجتهادی، جمیل واعظی ، فرشید معماریانی، (1394). 'گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، صص.759-770. magiran.com/p1581437
Jamil Vaezi, Zahra Ranjbar, (2016). 'Pollen and seed micromorphology of some Cuscuta L. species in Khorassan provinces', Journal of Plant Research, 28(4), pp.759-770. magiran.com/p1581437
زهرا رنجبر؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی ؛ فرشید معماریانی. "گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28 ،4 ، 1394، 759-770. magiran.com/p1581437
Jamil Vaezi; Zahra Ranjbar. "Pollen and seed micromorphology of some Cuscuta L. species in Khorassan provinces", Journal of Plant Research, 28, 4, 2016, 759-770. magiran.com/p1581437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال