ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه دژبان، انوشیروان شیروانی، پدرام عطارد، مجتبی دلشاد، محمد متینی زاده، (1394). اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه های کلروفیلی و پرولین برگ نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، 746-758. magiran.com/p1581438
Atefe Dejban, Pedram Atarod, (2016). Cadmium effect on the chlorophyll fluorescence, chlorophyll pigments and proline contents of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia seedlings leaves, Journal of Plant Research, 28(4), 746-758. magiran.com/p1581438
عاطفه دژبان، انوشیروان شیروانی، پدرام عطارد، مجتبی دلشاد، محمد متینی زاده، اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه های کلروفیلی و پرولین برگ نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1394؛ 28(4): 746-758. magiran.com/p1581438
Atefe Dejban, Pedram Atarod, Cadmium effect on the chlorophyll fluorescence, chlorophyll pigments and proline contents of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia seedlings leaves, Journal of Plant Research, 2016; 28(4): 746-758. magiran.com/p1581438
عاطفه دژبان، انوشیروان شیروانی، پدرام عطارد، مجتبی دلشاد، محمد متینی زاده، "اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه های کلروفیلی و پرولین برگ نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 28، شماره 4 (1394): 746-758. magiran.com/p1581438
Atefe Dejban, Pedram Atarod, "Cadmium effect on the chlorophyll fluorescence, chlorophyll pigments and proline contents of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia seedlings leaves", Journal of Plant Research 28, no.4 (2016): 746-758. magiran.com/p1581438
عاطفه دژبان، انوشیروان شیروانی، پدرام عطارد، مجتبی دلشاد، محمد متینی زاده، (1394). 'اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه های کلروفیلی و پرولین برگ نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، صص.746-758. magiran.com/p1581438
Atefe Dejban, Pedram Atarod, (2016). 'Cadmium effect on the chlorophyll fluorescence, chlorophyll pigments and proline contents of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia seedlings leaves', Journal of Plant Research, 28(4), pp.746-758. magiran.com/p1581438
عاطفه دژبان؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مجتبی دلشاد؛ محمد متینی زاده. "اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه های کلروفیلی و پرولین برگ نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28 ،4 ، 1394، 746-758. magiran.com/p1581438
Atefe Dejban; Pedram Atarod. "Cadmium effect on the chlorophyll fluorescence, chlorophyll pigments and proline contents of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia seedlings leaves", Journal of Plant Research, 28, 4, 2016, 746-758. magiran.com/p1581438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال