ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سایه جعفری ، سید محمد مهدی حمدی، محبوبه تقی مومنی، (1394). بررسی ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی در گیاه خارشتر Alhagi persarum L، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، 726-736. magiran.com/p1581441
Sayeh Jafari , Seeyed Mohammad Mahdi Hamdi, Mahboobeh Taghimomeni, (2016). The Study of Anatomical Structure of Vegetative and reproductive organs in Alhagi persarum L, Journal of Plant Research, 28(4), 726-736. magiran.com/p1581441
سایه جعفری ، سید محمد مهدی حمدی، محبوبه تقی مومنی، بررسی ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی در گیاه خارشتر Alhagi persarum L. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1394؛ 28(4): 726-736. magiran.com/p1581441
Sayeh Jafari , Seeyed Mohammad Mahdi Hamdi, Mahboobeh Taghimomeni, The Study of Anatomical Structure of Vegetative and reproductive organs in Alhagi persarum L, Journal of Plant Research, 2016; 28(4): 726-736. magiran.com/p1581441
سایه جعفری ، سید محمد مهدی حمدی، محبوبه تقی مومنی، "بررسی ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی در گیاه خارشتر Alhagi persarum L"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 28، شماره 4 (1394): 726-736. magiran.com/p1581441
Sayeh Jafari , Seeyed Mohammad Mahdi Hamdi, Mahboobeh Taghimomeni, "The Study of Anatomical Structure of Vegetative and reproductive organs in Alhagi persarum L", Journal of Plant Research 28, no.4 (2016): 726-736. magiran.com/p1581441
سایه جعفری ، سید محمد مهدی حمدی، محبوبه تقی مومنی، (1394). 'بررسی ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی در گیاه خارشتر Alhagi persarum L'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، صص.726-736. magiran.com/p1581441
Sayeh Jafari , Seeyed Mohammad Mahdi Hamdi, Mahboobeh Taghimomeni, (2016). 'The Study of Anatomical Structure of Vegetative and reproductive organs in Alhagi persarum L', Journal of Plant Research, 28(4), pp.726-736. magiran.com/p1581441
سایه جعفری ؛ سید محمد مهدی حمدی؛ محبوبه تقی مومنی. "بررسی ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی در گیاه خارشتر Alhagi persarum L". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28 ،4 ، 1394، 726-736. magiran.com/p1581441
Sayeh Jafari ; Seeyed Mohammad Mahdi Hamdi; Mahboobeh Taghimomeni. "The Study of Anatomical Structure of Vegetative and reproductive organs in Alhagi persarum L", Journal of Plant Research, 28, 4, 2016, 726-736. magiran.com/p1581441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال