ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام اسدی کرم، زهرا اسرار، بتول کرامت، (1394). تاثیر جاسمونیک اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، 684-694. magiran.com/p1581445
Elham Asadikaram, (2016). Impact of methyl jasmonate on reducing of oxidative stress in Garden cress (Lepidium sativum L.) under copper stress, Journal of Plant Research, 28(4), 684-694. magiran.com/p1581445
الهام اسدی کرم، زهرا اسرار، بتول کرامت، تاثیر جاسمونیک اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1394؛ 28(4): 684-694. magiran.com/p1581445
Elham Asadikaram, Impact of methyl jasmonate on reducing of oxidative stress in Garden cress (Lepidium sativum L.) under copper stress, Journal of Plant Research, 2016; 28(4): 684-694. magiran.com/p1581445
الهام اسدی کرم، زهرا اسرار، بتول کرامت، "تاثیر جاسمونیک اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 28، شماره 4 (1394): 684-694. magiran.com/p1581445
Elham Asadikaram, "Impact of methyl jasmonate on reducing of oxidative stress in Garden cress (Lepidium sativum L.) under copper stress", Journal of Plant Research 28, no.4 (2016): 684-694. magiran.com/p1581445
الهام اسدی کرم، زهرا اسرار، بتول کرامت، (1394). 'تاثیر جاسمونیک اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28(4)، صص.684-694. magiran.com/p1581445
Elham Asadikaram, (2016). 'Impact of methyl jasmonate on reducing of oxidative stress in Garden cress (Lepidium sativum L.) under copper stress', Journal of Plant Research, 28(4), pp.684-694. magiran.com/p1581445
الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار؛ بتول کرامت. "تاثیر جاسمونیک اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 28 ،4 ، 1394، 684-694. magiran.com/p1581445
Elham Asadikaram. "Impact of methyl jasmonate on reducing of oxidative stress in Garden cress (Lepidium sativum L.) under copper stress", Journal of Plant Research, 28, 4, 2016, 684-694. magiran.com/p1581445
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال