ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ایمانی باران ، (1395). بررسی مطالعات حلزون های آب شیرین ایران و آلودگی های انگلی آنها با استفاده از مستندات علمی پایگاه های اطلاعاتی: مرور سیستماتیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(5)، 469-490. magiran.com/p1581708
A. Imani Baran, (2016). Surveying the Studies on Iranian Freshwater Snails and Their Parasitic Infections Based on the Scientific Documents of the Databases: A Systematic Review, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 15(5), 469-490. magiran.com/p1581708
عباس ایمانی باران ، بررسی مطالعات حلزون های آب شیرین ایران و آلودگی های انگلی آنها با استفاده از مستندات علمی پایگاه های اطلاعاتی: مرور سیستماتیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1395؛ 15(5): 469-490. magiran.com/p1581708
A. Imani Baran, Surveying the Studies on Iranian Freshwater Snails and Their Parasitic Infections Based on the Scientific Documents of the Databases: A Systematic Review, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2016; 15(5): 469-490. magiran.com/p1581708
عباس ایمانی باران ، "بررسی مطالعات حلزون های آب شیرین ایران و آلودگی های انگلی آنها با استفاده از مستندات علمی پایگاه های اطلاعاتی: مرور سیستماتیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 15، شماره 5 (1395): 469-490. magiran.com/p1581708
A. Imani Baran, "Surveying the Studies on Iranian Freshwater Snails and Their Parasitic Infections Based on the Scientific Documents of the Databases: A Systematic Review", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 15, no.5 (2016): 469-490. magiran.com/p1581708
عباس ایمانی باران ، (1395). 'بررسی مطالعات حلزون های آب شیرین ایران و آلودگی های انگلی آنها با استفاده از مستندات علمی پایگاه های اطلاعاتی: مرور سیستماتیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(5)، صص.469-490. magiran.com/p1581708
A. Imani Baran, (2016). 'Surveying the Studies on Iranian Freshwater Snails and Their Parasitic Infections Based on the Scientific Documents of the Databases: A Systematic Review', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 15(5), pp.469-490. magiran.com/p1581708
عباس ایمانی باران . "بررسی مطالعات حلزون های آب شیرین ایران و آلودگی های انگلی آنها با استفاده از مستندات علمی پایگاه های اطلاعاتی: مرور سیستماتیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15 ،5 ، 1395، 469-490. magiran.com/p1581708
A. Imani Baran. "Surveying the Studies on Iranian Freshwater Snails and Their Parasitic Infections Based on the Scientific Documents of the Databases: A Systematic Review", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 15, 5, 2016, 469-490. magiran.com/p1581708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال