ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسدپور، محمود شیخ فتح الهی، مرضیه باختر، علیرضا نوق، جمیله صمدی، محسن رضاییان، (1395). ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(5)، 439-452. magiran.com/p1581713
M. Asadpoor, M. Sheikh Fathollahi, M. Bakhtar, A.R. Noogh, J. Samadi, M. Rezaeian, (2016). Evaluatuin of the Results of the Comprehensive Basic Sciences Examination in the Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2004-2009, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 15(5), 439-452. magiran.com/p1581713
محمد اسدپور، محمود شیخ فتح الهی، مرضیه باختر، علیرضا نوق، جمیله صمدی، محسن رضاییان، ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1395؛ 15(5): 439-452. magiran.com/p1581713
M. Asadpoor, M. Sheikh Fathollahi, M. Bakhtar, A.R. Noogh, J. Samadi, M. Rezaeian, Evaluatuin of the Results of the Comprehensive Basic Sciences Examination in the Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2004-2009, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2016; 15(5): 439-452. magiran.com/p1581713
محمد اسدپور، محمود شیخ فتح الهی، مرضیه باختر، علیرضا نوق، جمیله صمدی، محسن رضاییان، "ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 15، شماره 5 (1395): 439-452. magiran.com/p1581713
M. Asadpoor, M. Sheikh Fathollahi, M. Bakhtar, A.R. Noogh, J. Samadi, M. Rezaeian, "Evaluatuin of the Results of the Comprehensive Basic Sciences Examination in the Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2004-2009", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 15, no.5 (2016): 439-452. magiran.com/p1581713
محمد اسدپور، محمود شیخ فتح الهی، مرضیه باختر، علیرضا نوق، جمیله صمدی، محسن رضاییان، (1395). 'ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(5)، صص.439-452. magiran.com/p1581713
M. Asadpoor, M. Sheikh Fathollahi, M. Bakhtar, A.R. Noogh, J. Samadi, M. Rezaeian, (2016). 'Evaluatuin of the Results of the Comprehensive Basic Sciences Examination in the Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2004-2009', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 15(5), pp.439-452. magiran.com/p1581713
محمد اسدپور؛ محمود شیخ فتح الهی؛ مرضیه باختر؛ علیرضا نوق؛ جمیله صمدی؛ محسن رضاییان. "ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15 ،5 ، 1395، 439-452. magiran.com/p1581713
M. Asadpoor; M. Sheikh Fathollahi; M. Bakhtar; A.R. Noogh; J. Samadi; M. Rezaeian. "Evaluatuin of the Results of the Comprehensive Basic Sciences Examination in the Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2004-2009", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 15, 5, 2016, 439-452. magiran.com/p1581713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال