ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه جهانگشت، شهلا اسیری ، صدیقه پاک سرشت، احسان کاظم نژاد لیلی، (1395). فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(3)، 8-15. magiran.com/p1581963
Khadije Jahangasht, Shahla Asiri , Sedigheh Pakseresht, Ehsan Kazemnejad, Leili, (2016). Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(3), 8-15. magiran.com/p1581963
خدیجه جهانگشت، شهلا اسیری ، صدیقه پاک سرشت، احسان کاظم نژاد لیلی، فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 1395؛ 26(3): 8-15. magiran.com/p1581963
Khadije Jahangasht, Shahla Asiri , Sedigheh Pakseresht, Ehsan Kazemnejad, Leili, Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 2016; 26(3): 8-15. magiran.com/p1581963
خدیجه جهانگشت، شهلا اسیری ، صدیقه پاک سرشت، احسان کاظم نژاد لیلی، "فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان"، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر 26، شماره 3 (1395): 8-15. magiran.com/p1581963
Khadije Jahangasht, Shahla Asiri , Sedigheh Pakseresht, Ehsan Kazemnejad, Leili, "Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students", Journal of Holistic Nursing and Midwifery 26, no.3 (2016): 8-15. magiran.com/p1581963
خدیجه جهانگشت، شهلا اسیری ، صدیقه پاک سرشت، احسان کاظم نژاد لیلی، (1395). 'فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان'، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(3)، صص.8-15. magiran.com/p1581963
Khadije Jahangasht, Shahla Asiri , Sedigheh Pakseresht, Ehsan Kazemnejad, Leili, (2016). 'Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students', Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(3), pp.8-15. magiran.com/p1581963
خدیجه جهانگشت؛ شهلا اسیری ؛ صدیقه پاک سرشت؛ احسان کاظم نژاد لیلی. "فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان". مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26 ،3 ، 1395، 8-15. magiran.com/p1581963
Khadije Jahangasht; Shahla Asiri ; Sedigheh Pakseresht; Ehsan Kazemnejad; Leili. "Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students", Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26, 3, 2016, 8-15. magiran.com/p1581963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال