ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضاحسینی، علیجان احمدی آهنگر ، نیما قنبری، علی بیژنی، (1395). شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18(8)، 20-28. magiran.com/p1582064
Sr Hosseini, A. Ahmadi Ahangar , N. Ghanbari, A. Bijani, (2016). Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City, Journal of Babol University of Medical Sciences, 18(8), 20-28. magiran.com/p1582064
سید رضاحسینی، علیجان احمدی آهنگر ، نیما قنبری، علی بیژنی، شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1395؛ 18(8): 20-28. magiran.com/p1582064
Sr Hosseini, A. Ahmadi Ahangar , N. Ghanbari, A. Bijani, Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2016; 18(8): 20-28. magiran.com/p1582064
سید رضاحسینی، علیجان احمدی آهنگر ، نیما قنبری، علی بیژنی، "شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 18، شماره 8 (1395): 20-28. magiran.com/p1582064
Sr Hosseini, A. Ahmadi Ahangar , N. Ghanbari, A. Bijani, "Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City", Journal of Babol University of Medical Sciences 18, no.8 (2016): 20-28. magiran.com/p1582064
سید رضاحسینی، علیجان احمدی آهنگر ، نیما قنبری، علی بیژنی، (1395). 'شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18(8)، صص.20-28. magiran.com/p1582064
Sr Hosseini, A. Ahmadi Ahangar , N. Ghanbari, A. Bijani, (2016). 'Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City', Journal of Babol University of Medical Sciences, 18(8), pp.20-28. magiran.com/p1582064
سید رضاحسینی؛ علیجان احمدی آهنگر ؛ نیما قنبری؛ علی بیژنی. "شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18 ،8 ، 1395، 20-28. magiran.com/p1582064
Sr Hosseini; A. Ahmadi Ahangar ; N. Ghanbari; A. Bijani. "Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City", Journal of Babol University of Medical Sciences, 18, 8, 2016, 20-28. magiran.com/p1582064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال