ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا دوستان، مهدی نمازی زاده، محمود شیخ، ناصر نقدی، (1395). تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس، نشریه رفتار حرکتی، 8(24)، 133-152. magiran.com/p1583060
Mohammad Reza Doostan , Mehdi Namazi Zadeh, Mahmood Sheykh, Naser Naghdi, (2016). The effect of change in different characteristics in movements of two hands on transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern, Motor Behavior, 8(24), 133-152. magiran.com/p1583060
محمدرضا دوستان، مهدی نمازی زاده، محمود شیخ، ناصر نقدی، تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس. نشریه رفتار حرکتی، 1395؛ 8(24): 133-152. magiran.com/p1583060
Mohammad Reza Doostan , Mehdi Namazi Zadeh, Mahmood Sheykh, Naser Naghdi, The effect of change in different characteristics in movements of two hands on transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern, Motor Behavior, 2016; 8(24): 133-152. magiran.com/p1583060
محمدرضا دوستان، مهدی نمازی زاده، محمود شیخ، ناصر نقدی، "تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس"، نشریه رفتار حرکتی 8، شماره 24 (1395): 133-152. magiran.com/p1583060
Mohammad Reza Doostan , Mehdi Namazi Zadeh, Mahmood Sheykh, Naser Naghdi, "The effect of change in different characteristics in movements of two hands on transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern", Motor Behavior 8, no.24 (2016): 133-152. magiran.com/p1583060
محمدرضا دوستان، مهدی نمازی زاده، محمود شیخ، ناصر نقدی، (1395). 'تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس'، نشریه رفتار حرکتی، 8(24)، صص.133-152. magiran.com/p1583060
Mohammad Reza Doostan , Mehdi Namazi Zadeh, Mahmood Sheykh, Naser Naghdi, (2016). 'The effect of change in different characteristics in movements of two hands on transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern', Motor Behavior, 8(24), pp.133-152. magiran.com/p1583060
محمدرضا دوستان؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی. "تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس". نشریه رفتار حرکتی، 8 ،24 ، 1395، 133-152. magiran.com/p1583060
Mohammad Reza Doostan ; Mehdi Namazi Zadeh; Mahmood Sheykh; Naser Naghdi. "The effect of change in different characteristics in movements of two hands on transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern", Motor Behavior, 8, 24, 2016, 133-152. magiran.com/p1583060
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال