ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد اعظمی، مرضیه خطایی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، فاطمه عباسعلی زاده، شوبو رحمتی، شمسی عباسعلی زاده ، یوسف ویسانی، علی دلپیشه، یعقوب مدملی، (1395). شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(203)، 17-30. magiran.com/p1583226
Milad Azami, Marzieh Khataee, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo, Fatemeh Abbasalizadeh, Shoboo Rahmati, Shamsi Abbasalizadeh, Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Yaeghoob Madmoli, (2016). Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(203), 17-30. magiran.com/p1583226
میلاد اعظمی، مرضیه خطایی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، فاطمه عباسعلی زاده، شوبو رحمتی، شمسی عباسعلی زاده ، یوسف ویسانی، علی دلپیشه، یعقوب مدملی، شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1395؛ 19(203): 17-30. magiran.com/p1583226
Milad Azami, Marzieh Khataee, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo, Fatemeh Abbasalizadeh, Shoboo Rahmati, Shamsi Abbasalizadeh, Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Yaeghoob Madmoli, Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2016; 19(203): 17-30. magiran.com/p1583226
میلاد اعظمی، مرضیه خطایی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، فاطمه عباسعلی زاده، شوبو رحمتی، شمسی عباسعلی زاده ، یوسف ویسانی، علی دلپیشه، یعقوب مدملی، "شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 19، شماره 203 (1395): 17-30. magiran.com/p1583226
Milad Azami, Marzieh Khataee, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo, Fatemeh Abbasalizadeh, Shoboo Rahmati, Shamsi Abbasalizadeh, Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Yaeghoob Madmoli, "Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 19, no.203 (2016): 17-30. magiran.com/p1583226
میلاد اعظمی، مرضیه خطایی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، فاطمه عباسعلی زاده، شوبو رحمتی، شمسی عباسعلی زاده ، یوسف ویسانی، علی دلپیشه، یعقوب مدملی، (1395). 'شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(203)، صص.17-30. magiran.com/p1583226
Milad Azami, Marzieh Khataee, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo, Fatemeh Abbasalizadeh, Shoboo Rahmati, Shamsi Abbasalizadeh, Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Yaeghoob Madmoli, (2016). 'Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(203), pp.17-30. magiran.com/p1583226
میلاد اعظمی؛ مرضیه خطایی؛ مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛ فاطمه عباسعلی زاده؛ شوبو رحمتی؛ شمسی عباسعلی زاده ؛ یوسف ویسانی؛ علی دلپیشه؛ یعقوب مدملی. "شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19 ،203 ، 1395، 17-30. magiran.com/p1583226
Milad Azami; Marzieh Khataee; Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo; Fatemeh Abbasalizadeh; Shoboo Rahmati; Shamsi Abbasalizadeh; Yousef Veisani; Ali Delpisheh; Yaeghoob Madmoli. "Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19, 203, 2016, 17-30. magiran.com/p1583226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال