ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روناک شاهوی، فرزانه ظاهری، لیلا هاشمی نسب، دائم روشنی، کژال حسامی، (1395). بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(203)، 1-8. magiran.com/p1583227
Roonak Shahoei , Farzaneh Zaheri, Lila Hashemi Nasab, Daem Roshani, Kajal Hesami, (2016). Relationship between induction success and Bishop Score in pregnant women who referred to Besat hospital in Sanandaj, 2013, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(203), 1-8. magiran.com/p1583227
روناک شاهوی، فرزانه ظاهری، لیلا هاشمی نسب، دائم روشنی، کژال حسامی، بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1395؛ 19(203): 1-8. magiran.com/p1583227
Roonak Shahoei , Farzaneh Zaheri, Lila Hashemi Nasab, Daem Roshani, Kajal Hesami, Relationship between induction success and Bishop Score in pregnant women who referred to Besat hospital in Sanandaj, 2013, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2016; 19(203): 1-8. magiran.com/p1583227
روناک شاهوی، فرزانه ظاهری، لیلا هاشمی نسب، دائم روشنی، کژال حسامی، "بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 19، شماره 203 (1395): 1-8. magiran.com/p1583227
Roonak Shahoei , Farzaneh Zaheri, Lila Hashemi Nasab, Daem Roshani, Kajal Hesami, "Relationship between induction success and Bishop Score in pregnant women who referred to Besat hospital in Sanandaj, 2013", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 19, no.203 (2016): 1-8. magiran.com/p1583227
روناک شاهوی، فرزانه ظاهری، لیلا هاشمی نسب، دائم روشنی، کژال حسامی، (1395). 'بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(203)، صص.1-8. magiran.com/p1583227
Roonak Shahoei , Farzaneh Zaheri, Lila Hashemi Nasab, Daem Roshani, Kajal Hesami, (2016). 'Relationship between induction success and Bishop Score in pregnant women who referred to Besat hospital in Sanandaj, 2013', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(203), pp.1-8. magiran.com/p1583227
روناک شاهوی؛ فرزانه ظاهری؛ لیلا هاشمی نسب؛ دائم روشنی؛ کژال حسامی. "بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19 ،203 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1583227
Roonak Shahoei ; Farzaneh Zaheri; Lila Hashemi Nasab; Daem Roshani; Kajal Hesami. "Relationship between induction success and Bishop Score in pregnant women who referred to Besat hospital in Sanandaj, 2013", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19, 203, 2016, 1-8. magiran.com/p1583227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال