ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه شیخی ده چناری، جمشید بنایی بروجنی، (1395). تاثیر دو شیوه زندگی فعال و غیر فعال همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی و سطوح سرمی آنزیم های AST و ALT کبد زنان باردار، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(203)، 9-16. magiran.com/p1583228
Somayeh Sheikhi Dehchenari, Jamshid Banaee Boroujeni, (2016). Effect of two passive and active lifestyle along with controlled diet on insulin resistance and serum levels of AST and ALT liver enzyme in pregnant women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(203), 9-16. magiran.com/p1583228
سمیه شیخی ده چناری، جمشید بنایی بروجنی، تاثیر دو شیوه زندگی فعال و غیر فعال همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی و سطوح سرمی آنزیم های AST و ALT کبد زنان باردار. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1395؛ 19(203): 9-16. magiran.com/p1583228
Somayeh Sheikhi Dehchenari, Jamshid Banaee Boroujeni, Effect of two passive and active lifestyle along with controlled diet on insulin resistance and serum levels of AST and ALT liver enzyme in pregnant women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2016; 19(203): 9-16. magiran.com/p1583228
سمیه شیخی ده چناری، جمشید بنایی بروجنی، "تاثیر دو شیوه زندگی فعال و غیر فعال همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی و سطوح سرمی آنزیم های AST و ALT کبد زنان باردار"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 19، شماره 203 (1395): 9-16. magiran.com/p1583228
Somayeh Sheikhi Dehchenari, Jamshid Banaee Boroujeni, "Effect of two passive and active lifestyle along with controlled diet on insulin resistance and serum levels of AST and ALT liver enzyme in pregnant women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 19, no.203 (2016): 9-16. magiran.com/p1583228
سمیه شیخی ده چناری، جمشید بنایی بروجنی، (1395). 'تاثیر دو شیوه زندگی فعال و غیر فعال همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی و سطوح سرمی آنزیم های AST و ALT کبد زنان باردار'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(203)، صص.9-16. magiran.com/p1583228
Somayeh Sheikhi Dehchenari, Jamshid Banaee Boroujeni, (2016). 'Effect of two passive and active lifestyle along with controlled diet on insulin resistance and serum levels of AST and ALT liver enzyme in pregnant women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(203), pp.9-16. magiran.com/p1583228
سمیه شیخی ده چناری؛ جمشید بنایی بروجنی. "تاثیر دو شیوه زندگی فعال و غیر فعال همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی و سطوح سرمی آنزیم های AST و ALT کبد زنان باردار". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19 ،203 ، 1395، 9-16. magiran.com/p1583228
Somayeh Sheikhi Dehchenari; Jamshid Banaee Boroujeni. "Effect of two passive and active lifestyle along with controlled diet on insulin resistance and serum levels of AST and ALT liver enzyme in pregnant women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19, 203, 2016, 9-16. magiran.com/p1583228
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال