ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نایب پور، سید محمدرضا موسوی، (1395). تبیین نقش آموزش مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در پیشگیری از آسیب های فردی-روانی فضای سایبری، فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 11(2)، 9-36. magiran.com/p1583413
Ali Nayebpur, Seyed Mohammad Reza Moosavi, (2016). The Role of Islamic- based Education in the Prevention of Personal - Psychological Damages in Cyberspace, Intelligence and criminal research journal, 11(2), 9-36. magiran.com/p1583413
علی نایب پور، سید محمدرضا موسوی، تبیین نقش آموزش مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در پیشگیری از آسیب های فردی-روانی فضای سایبری. فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 1395؛ 11(2): 9-36. magiran.com/p1583413
Ali Nayebpur, Seyed Mohammad Reza Moosavi, The Role of Islamic- based Education in the Prevention of Personal - Psychological Damages in Cyberspace, Intelligence and criminal research journal, 2016; 11(2): 9-36. magiran.com/p1583413
علی نایب پور، سید محمدرضا موسوی، "تبیین نقش آموزش مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در پیشگیری از آسیب های فردی-روانی فضای سایبری"، فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی 11، شماره 2 (1395): 9-36. magiran.com/p1583413
Ali Nayebpur, Seyed Mohammad Reza Moosavi, "The Role of Islamic- based Education in the Prevention of Personal - Psychological Damages in Cyberspace", Intelligence and criminal research journal 11, no.2 (2016): 9-36. magiran.com/p1583413
علی نایب پور، سید محمدرضا موسوی، (1395). 'تبیین نقش آموزش مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در پیشگیری از آسیب های فردی-روانی فضای سایبری'، فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 11(2)، صص.9-36. magiran.com/p1583413
Ali Nayebpur, Seyed Mohammad Reza Moosavi, (2016). 'The Role of Islamic- based Education in the Prevention of Personal - Psychological Damages in Cyberspace', Intelligence and criminal research journal, 11(2), pp.9-36. magiran.com/p1583413
علی نایب پور؛ سید محمدرضا موسوی. "تبیین نقش آموزش مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در پیشگیری از آسیب های فردی-روانی فضای سایبری". فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 11 ،2 ، 1395، 9-36. magiran.com/p1583413
Ali Nayebpur; Seyed Mohammad Reza Moosavi. "The Role of Islamic- based Education in the Prevention of Personal - Psychological Damages in Cyberspace", Intelligence and criminal research journal, 11, 2, 2016, 9-36. magiran.com/p1583413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال