ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی بهیاری، محمد محجل، محسن موید، مهناز رضاییان، (1395). بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران، فصلنامه زمین شناسی ایران، 10(38)، 39. magiran.com/p1583893
Behyarim., Mohajjel M., Moayyedm., Rezaeian, M, (2016). The Effect of uplift rate on geomorphic indices: insight to Misho Complex NW Iran, Iranian Journal of Geology, 10(38), 39. magiran.com/p1583893
مهدی بهیاری، محمد محجل، محسن موید، مهناز رضاییان، بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران. فصلنامه زمین شناسی ایران، 1395؛ 10(38): 39. magiran.com/p1583893
Behyarim., Mohajjel M., Moayyedm., Rezaeian, M, The Effect of uplift rate on geomorphic indices: insight to Misho Complex NW Iran, Iranian Journal of Geology, 2016; 10(38): 39. magiran.com/p1583893
مهدی بهیاری، محمد محجل، محسن موید، مهناز رضاییان، "بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران"، فصلنامه زمین شناسی ایران 10، شماره 38 (1395): 39. magiran.com/p1583893
Behyarim., Mohajjel M., Moayyedm., Rezaeian, M, "The Effect of uplift rate on geomorphic indices: insight to Misho Complex NW Iran", Iranian Journal of Geology 10, no.38 (2016): 39. magiran.com/p1583893
مهدی بهیاری، محمد محجل، محسن موید، مهناز رضاییان، (1395). 'بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران'، فصلنامه زمین شناسی ایران، 10(38)، صص.39. magiran.com/p1583893
Behyarim., Mohajjel M., Moayyedm., Rezaeian, M, (2016). 'The Effect of uplift rate on geomorphic indices: insight to Misho Complex NW Iran', Iranian Journal of Geology, 10(38), pp.39. magiran.com/p1583893
مهدی بهیاری؛ محمد محجل؛ محسن موید؛ مهناز رضاییان. "بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران". فصلنامه زمین شناسی ایران، 10 ،38 ، 1395، 39. magiran.com/p1583893
Behyarim.; Mohajjel M.; Moayyedm.; Rezaeian; M. "The Effect of uplift rate on geomorphic indices: insight to Misho Complex NW Iran", Iranian Journal of Geology, 10, 38, 2016, 39. magiran.com/p1583893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال