ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا رنجبر، محمود رضا همامی، مصطفی ترکش، جواد شاهقلیان، (1395). ارزیابی فصلی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی (Capra aegagrus) در مناطق کوهستانی پارک ملی کلاه قاضی به روش حداکثر آنتروپی، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(16)، 69-83. magiran.com/p1584429
N. Ranjbar, M. Hemami, M. Tarkesh, J. Shahgholian, (2016). Seasonal Assessment of Habitat Suitability of the Wild Goat (Capra aegagrus) in Mountainous Areas of Kolah-Qazi National Park using Maximum Entropy Approach, Iranian Journal of Applied Ecology, 5(16), 69-83. magiran.com/p1584429
ندا رنجبر، محمود رضا همامی، مصطفی ترکش، جواد شاهقلیان، ارزیابی فصلی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی (Capra aegagrus) در مناطق کوهستانی پارک ملی کلاه قاضی به روش حداکثر آنتروپی. مجله بوم شناسی کاربردی، 1395؛ 5(16): 69-83. magiran.com/p1584429
N. Ranjbar, M. Hemami, M. Tarkesh, J. Shahgholian, Seasonal Assessment of Habitat Suitability of the Wild Goat (Capra aegagrus) in Mountainous Areas of Kolah-Qazi National Park using Maximum Entropy Approach, Iranian Journal of Applied Ecology, 2016; 5(16): 69-83. magiran.com/p1584429
ندا رنجبر، محمود رضا همامی، مصطفی ترکش، جواد شاهقلیان، "ارزیابی فصلی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی (Capra aegagrus) در مناطق کوهستانی پارک ملی کلاه قاضی به روش حداکثر آنتروپی"، مجله بوم شناسی کاربردی 5، شماره 16 (1395): 69-83. magiran.com/p1584429
N. Ranjbar, M. Hemami, M. Tarkesh, J. Shahgholian, "Seasonal Assessment of Habitat Suitability of the Wild Goat (Capra aegagrus) in Mountainous Areas of Kolah-Qazi National Park using Maximum Entropy Approach", Iranian Journal of Applied Ecology 5, no.16 (2016): 69-83. magiran.com/p1584429
ندا رنجبر، محمود رضا همامی، مصطفی ترکش، جواد شاهقلیان، (1395). 'ارزیابی فصلی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی (Capra aegagrus) در مناطق کوهستانی پارک ملی کلاه قاضی به روش حداکثر آنتروپی'، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(16)، صص.69-83. magiran.com/p1584429
N. Ranjbar, M. Hemami, M. Tarkesh, J. Shahgholian, (2016). 'Seasonal Assessment of Habitat Suitability of the Wild Goat (Capra aegagrus) in Mountainous Areas of Kolah-Qazi National Park using Maximum Entropy Approach', Iranian Journal of Applied Ecology, 5(16), pp.69-83. magiran.com/p1584429
ندا رنجبر؛ محمود رضا همامی؛ مصطفی ترکش؛ جواد شاهقلیان. "ارزیابی فصلی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی (Capra aegagrus) در مناطق کوهستانی پارک ملی کلاه قاضی به روش حداکثر آنتروپی". مجله بوم شناسی کاربردی، 5 ،16 ، 1395، 69-83. magiran.com/p1584429
N. Ranjbar; M. Hemami; M. Tarkesh; J. Shahgholian. "Seasonal Assessment of Habitat Suitability of the Wild Goat (Capra aegagrus) in Mountainous Areas of Kolah-Qazi National Park using Maximum Entropy Approach", Iranian Journal of Applied Ecology, 5, 16, 2016, 69-83. magiran.com/p1584429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال