ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیررضا کشتکار، حمیدرضا ناصری، (1395). مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت)، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(16)، 43-54. magiran.com/p1584432
A. R. Keshtkar, H. Naseri, (2016). Ecological and Socio-Economic Modeling of Consequences of Biological Management Scenarios Implementation in Integrated Watershed Management (Case Study: Simindasht Catchment), Iranian Journal of Applied Ecology, 5(16), 43-54. magiran.com/p1584432
امیررضا کشتکار، حمیدرضا ناصری، مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت). مجله بوم شناسی کاربردی، 1395؛ 5(16): 43-54. magiran.com/p1584432
A. R. Keshtkar, H. Naseri, Ecological and Socio-Economic Modeling of Consequences of Biological Management Scenarios Implementation in Integrated Watershed Management (Case Study: Simindasht Catchment), Iranian Journal of Applied Ecology, 2016; 5(16): 43-54. magiran.com/p1584432
امیررضا کشتکار، حمیدرضا ناصری، "مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت)"، مجله بوم شناسی کاربردی 5، شماره 16 (1395): 43-54. magiran.com/p1584432
A. R. Keshtkar, H. Naseri, "Ecological and Socio-Economic Modeling of Consequences of Biological Management Scenarios Implementation in Integrated Watershed Management (Case Study: Simindasht Catchment)", Iranian Journal of Applied Ecology 5, no.16 (2016): 43-54. magiran.com/p1584432
امیررضا کشتکار، حمیدرضا ناصری، (1395). 'مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت)'، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(16)، صص.43-54. magiran.com/p1584432
A. R. Keshtkar, H. Naseri, (2016). 'Ecological and Socio-Economic Modeling of Consequences of Biological Management Scenarios Implementation in Integrated Watershed Management (Case Study: Simindasht Catchment)', Iranian Journal of Applied Ecology, 5(16), pp.43-54. magiran.com/p1584432
امیررضا کشتکار؛ حمیدرضا ناصری. "مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت)". مجله بوم شناسی کاربردی، 5 ،16 ، 1395، 43-54. magiran.com/p1584432
A. R. Keshtkar; H. Naseri. "Ecological and Socio-Economic Modeling of Consequences of Biological Management Scenarios Implementation in Integrated Watershed Management (Case Study: Simindasht Catchment)", Iranian Journal of Applied Ecology, 5, 16, 2016, 43-54. magiran.com/p1584432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال