ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه سالاروند، رضا عرفانزاده، یحیی کوچ، (1395). تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز)، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(16)، 1-11. magiran.com/p1584437
M. Salarvand, R. Erfanzadeh, Y. Kooj, (2016). The Effect of the Habitat Type on Soil and Plant Diversity Properties in Natural Ecosystems in the Northern Alborz (Case Study: Vaz Watershed), Iranian Journal of Applied Ecology, 5(16), 1-11. magiran.com/p1584437
مرضیه سالاروند، رضا عرفانزاده، یحیی کوچ، تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز). مجله بوم شناسی کاربردی، 1395؛ 5(16): 1-11. magiran.com/p1584437
M. Salarvand, R. Erfanzadeh, Y. Kooj, The Effect of the Habitat Type on Soil and Plant Diversity Properties in Natural Ecosystems in the Northern Alborz (Case Study: Vaz Watershed), Iranian Journal of Applied Ecology, 2016; 5(16): 1-11. magiran.com/p1584437
مرضیه سالاروند، رضا عرفانزاده، یحیی کوچ، "تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز)"، مجله بوم شناسی کاربردی 5، شماره 16 (1395): 1-11. magiran.com/p1584437
M. Salarvand, R. Erfanzadeh, Y. Kooj, "The Effect of the Habitat Type on Soil and Plant Diversity Properties in Natural Ecosystems in the Northern Alborz (Case Study: Vaz Watershed)", Iranian Journal of Applied Ecology 5, no.16 (2016): 1-11. magiran.com/p1584437
مرضیه سالاروند، رضا عرفانزاده، یحیی کوچ، (1395). 'تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز)'، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(16)، صص.1-11. magiran.com/p1584437
M. Salarvand, R. Erfanzadeh, Y. Kooj, (2016). 'The Effect of the Habitat Type on Soil and Plant Diversity Properties in Natural Ecosystems in the Northern Alborz (Case Study: Vaz Watershed)', Iranian Journal of Applied Ecology, 5(16), pp.1-11. magiran.com/p1584437
مرضیه سالاروند؛ رضا عرفانزاده؛ یحیی کوچ. "تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز)". مجله بوم شناسی کاربردی، 5 ،16 ، 1395، 1-11. magiran.com/p1584437
M. Salarvand; R. Erfanzadeh; Y. Kooj. "The Effect of the Habitat Type on Soil and Plant Diversity Properties in Natural Ecosystems in the Northern Alborz (Case Study: Vaz Watershed)", Iranian Journal of Applied Ecology, 5, 16, 2016, 1-11. magiran.com/p1584437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال