ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا ذوالفقاری، مهدی افضلیان، (1395). تاثیر زاویه ورود هوای گرم توسط دریچه های نواری بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی در یک تالار اجتماعات، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 3(1)، 38-44. magiran.com/p1584946
Alireza Zolfaghari, Mahdi Afzalian, (2016). Effect of inlet direction of warm air from linear openings on thermal comfort and energy consumption in an auditorium, , 3(1), 38-44. magiran.com/p1584946
سید علیرضا ذوالفقاری، مهدی افضلیان، تاثیر زاویه ورود هوای گرم توسط دریچه های نواری بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی در یک تالار اجتماعات. نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 1395؛ 3(1): 38-44. magiran.com/p1584946
Alireza Zolfaghari, Mahdi Afzalian, Effect of inlet direction of warm air from linear openings on thermal comfort and energy consumption in an auditorium, , 2016; 3(1): 38-44. magiran.com/p1584946
سید علیرضا ذوالفقاری، مهدی افضلیان، "تاثیر زاویه ورود هوای گرم توسط دریچه های نواری بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی در یک تالار اجتماعات"، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو 3، شماره 1 (1395): 38-44. magiran.com/p1584946
Alireza Zolfaghari, Mahdi Afzalian, "Effect of inlet direction of warm air from linear openings on thermal comfort and energy consumption in an auditorium", 3, no.1 (2016): 38-44. magiran.com/p1584946
سید علیرضا ذوالفقاری، مهدی افضلیان، (1395). 'تاثیر زاویه ورود هوای گرم توسط دریچه های نواری بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی در یک تالار اجتماعات'، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 3(1)، صص.38-44. magiran.com/p1584946
Alireza Zolfaghari, Mahdi Afzalian, (2016). 'Effect of inlet direction of warm air from linear openings on thermal comfort and energy consumption in an auditorium', , 3(1), pp.38-44. magiran.com/p1584946
سید علیرضا ذوالفقاری؛ مهدی افضلیان. "تاثیر زاویه ورود هوای گرم توسط دریچه های نواری بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی در یک تالار اجتماعات". نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 3 ،1 ، 1395، 38-44. magiran.com/p1584946
Alireza Zolfaghari; Mahdi Afzalian. "Effect of inlet direction of warm air from linear openings on thermal comfort and energy consumption in an auditorium", , 3, 1, 2016, 38-44. magiran.com/p1584946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال