ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا فعلی کوهی خیلی، محمدرضا دماوندیان، حسن بریمانی ورندی، حسن براری، (1394). اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 35(2)، 93-96. magiran.com/p1584994
Z. Feli Kohikheili, M. R. Damavandian, H. Barimani Varandi, H. Barari, (2015). First record of 3 species of Parasitoid wasps on Coccoidea from Iran, Journal of Entomological Society of Iran, 35(2), 93-96. magiran.com/p1584994
زهرا فعلی کوهی خیلی، محمدرضا دماوندیان، حسن بریمانی ورندی، حسن براری، اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران. نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 1394؛ 35(2): 93-96. magiran.com/p1584994
Z. Feli Kohikheili, M. R. Damavandian, H. Barimani Varandi, H. Barari, First record of 3 species of Parasitoid wasps on Coccoidea from Iran, Journal of Entomological Society of Iran, 2015; 35(2): 93-96. magiran.com/p1584994
زهرا فعلی کوهی خیلی، محمدرضا دماوندیان، حسن بریمانی ورندی، حسن براری، "اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران"، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 35، شماره 2 (1394): 93-96. magiran.com/p1584994
Z. Feli Kohikheili, M. R. Damavandian, H. Barimani Varandi, H. Barari, "First record of 3 species of Parasitoid wasps on Coccoidea from Iran", Journal of Entomological Society of Iran 35, no.2 (2015): 93-96. magiran.com/p1584994
زهرا فعلی کوهی خیلی، محمدرضا دماوندیان، حسن بریمانی ورندی، حسن براری، (1394). 'اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران'، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 35(2)، صص.93-96. magiran.com/p1584994
Z. Feli Kohikheili, M. R. Damavandian, H. Barimani Varandi, H. Barari, (2015). 'First record of 3 species of Parasitoid wasps on Coccoidea from Iran', Journal of Entomological Society of Iran, 35(2), pp.93-96. magiran.com/p1584994
زهرا فعلی کوهی خیلی؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری. "اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران". نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 35 ،2 ، 1394، 93-96. magiran.com/p1584994
Z. Feli Kohikheili; M. R. Damavandian; H. Barimani Varandi; H. Barari. "First record of 3 species of Parasitoid wasps on Coccoidea from Iran", Journal of Entomological Society of Iran, 35, 2, 2015, 93-96. magiran.com/p1584994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال