ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فتح الله غلامی بروجنی، فاطمه نجات زاده ، حشمت الله نورمرادی، (1395). بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 13(3)، 70-81. magiran.com/p1585961
Fathollah Gholami, Borujeni, Fatemeh Nejatzadeh , Heshmatollah Nourmoradi, (2016). Survey the effect of ornomental flowers in reduction of volatile organic compounds from indoor indoor ambients, Iran Occupational Health, 13(3), 70-81. magiran.com/p1585961
فتح الله غلامی بروجنی، فاطمه نجات زاده ، حشمت الله نورمرادی، بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1395؛ 13(3): 70-81. magiran.com/p1585961
Fathollah Gholami, Borujeni, Fatemeh Nejatzadeh , Heshmatollah Nourmoradi, Survey the effect of ornomental flowers in reduction of volatile organic compounds from indoor indoor ambients, Iran Occupational Health, 2016; 13(3): 70-81. magiran.com/p1585961
فتح الله غلامی بروجنی، فاطمه نجات زاده ، حشمت الله نورمرادی، "بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 13، شماره 3 (1395): 70-81. magiran.com/p1585961
Fathollah Gholami, Borujeni, Fatemeh Nejatzadeh , Heshmatollah Nourmoradi, "Survey the effect of ornomental flowers in reduction of volatile organic compounds from indoor indoor ambients", Iran Occupational Health 13, no.3 (2016): 70-81. magiran.com/p1585961
فتح الله غلامی بروجنی، فاطمه نجات زاده ، حشمت الله نورمرادی، (1395). 'بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 13(3)، صص.70-81. magiran.com/p1585961
Fathollah Gholami, Borujeni, Fatemeh Nejatzadeh , Heshmatollah Nourmoradi, (2016). 'Survey the effect of ornomental flowers in reduction of volatile organic compounds from indoor indoor ambients', Iran Occupational Health, 13(3), pp.70-81. magiran.com/p1585961
فتح الله غلامی بروجنی؛ فاطمه نجات زاده ؛ حشمت الله نورمرادی. "بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 13 ،3 ، 1395، 70-81. magiran.com/p1585961
Fathollah Gholami; Borujeni; Fatemeh Nejatzadeh ; Heshmatollah Nourmoradi. "Survey the effect of ornomental flowers in reduction of volatile organic compounds from indoor indoor ambients", Iran Occupational Health, 13, 3, 2016, 70-81. magiran.com/p1585961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال