ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مانا رشیدی ، محمد علی مظاهری، وحید نجاتی، عباس ذبیح زاده، (1395). مقایسه پاسخ های ضربان قلب افراد واجد سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ های مرتبط با دلبستگی، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12(48)، 355-366. magiran.com/p1586879
Mana Rashidi , Mohammad Ali Mazaheri, Vahid Nejati, Abbas Zabihzadeh, (2016). Comparing Individuals with Secure Attachment and Insecure Individuals in their Heart Rate Responses to Attachment-Related Film Clips, Developmental Pscychology, 12(48), 355-366. magiran.com/p1586879
مانا رشیدی ، محمد علی مظاهری، وحید نجاتی، عباس ذبیح زاده، مقایسه پاسخ های ضربان قلب افراد واجد سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ های مرتبط با دلبستگی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1395؛ 12(48): 355-366. magiran.com/p1586879
Mana Rashidi , Mohammad Ali Mazaheri, Vahid Nejati, Abbas Zabihzadeh, Comparing Individuals with Secure Attachment and Insecure Individuals in their Heart Rate Responses to Attachment-Related Film Clips, Developmental Pscychology, 2016; 12(48): 355-366. magiran.com/p1586879
مانا رشیدی ، محمد علی مظاهری، وحید نجاتی، عباس ذبیح زاده، "مقایسه پاسخ های ضربان قلب افراد واجد سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ های مرتبط با دلبستگی"، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 12، شماره 48 (1395): 355-366. magiran.com/p1586879
Mana Rashidi , Mohammad Ali Mazaheri, Vahid Nejati, Abbas Zabihzadeh, "Comparing Individuals with Secure Attachment and Insecure Individuals in their Heart Rate Responses to Attachment-Related Film Clips", Developmental Pscychology 12, no.48 (2016): 355-366. magiran.com/p1586879
مانا رشیدی ، محمد علی مظاهری، وحید نجاتی، عباس ذبیح زاده، (1395). 'مقایسه پاسخ های ضربان قلب افراد واجد سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ های مرتبط با دلبستگی'، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12(48)، صص.355-366. magiran.com/p1586879
Mana Rashidi , Mohammad Ali Mazaheri, Vahid Nejati, Abbas Zabihzadeh, (2016). 'Comparing Individuals with Secure Attachment and Insecure Individuals in their Heart Rate Responses to Attachment-Related Film Clips', Developmental Pscychology, 12(48), pp.355-366. magiran.com/p1586879
مانا رشیدی ؛ محمد علی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده. "مقایسه پاسخ های ضربان قلب افراد واجد سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ های مرتبط با دلبستگی". فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12 ،48 ، 1395، 355-366. magiran.com/p1586879
Mana Rashidi ; Mohammad Ali Mazaheri; Vahid Nejati; Abbas Zabihzadeh. "Comparing Individuals with Secure Attachment and Insecure Individuals in their Heart Rate Responses to Attachment-Related Film Clips", Developmental Pscychology, 12, 48, 2016, 355-366. magiran.com/p1586879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال