ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا حسینی ، عبدالرسول کشفی، احد قراملکی، (1395). تعالی صرف واجب الوجود و مسئله و نیایش با خدای غیر شخص وار در آثار ابن سینا، فصلنامه قبسات، 21(79)، 5. magiran.com/p1587165
Seyyedeh Zahra Hoseini , Abdo., Rrasool Kashfi, Ahad Faramarz Qaramaleki, (2016). The Mere-Transcendence of the Necessary Being and the Matter of Prayer to Non-Person-Like God in Ibn- Sina's Writings, Qabasat, 21(79), 5. magiran.com/p1587165
سیده زهرا حسینی ، عبدالرسول کشفی، احد قراملکی، تعالی صرف واجب الوجود و مسئله و نیایش با خدای غیر شخص وار در آثار ابن سینا. فصلنامه قبسات، 1395؛ 21(79): 5. magiran.com/p1587165
Seyyedeh Zahra Hoseini , Abdo., Rrasool Kashfi, Ahad Faramarz Qaramaleki, The Mere-Transcendence of the Necessary Being and the Matter of Prayer to Non-Person-Like God in Ibn- Sina's Writings, Qabasat, 2016; 21(79): 5. magiran.com/p1587165
سیده زهرا حسینی ، عبدالرسول کشفی، احد قراملکی، "تعالی صرف واجب الوجود و مسئله و نیایش با خدای غیر شخص وار در آثار ابن سینا"، فصلنامه قبسات 21، شماره 79 (1395): 5. magiran.com/p1587165
Seyyedeh Zahra Hoseini , Abdo., Rrasool Kashfi, Ahad Faramarz Qaramaleki, "The Mere-Transcendence of the Necessary Being and the Matter of Prayer to Non-Person-Like God in Ibn- Sina's Writings", Qabasat 21, no.79 (2016): 5. magiran.com/p1587165
سیده زهرا حسینی ، عبدالرسول کشفی، احد قراملکی، (1395). 'تعالی صرف واجب الوجود و مسئله و نیایش با خدای غیر شخص وار در آثار ابن سینا'، فصلنامه قبسات، 21(79)، صص.5. magiran.com/p1587165
Seyyedeh Zahra Hoseini , Abdo., Rrasool Kashfi, Ahad Faramarz Qaramaleki, (2016). 'The Mere-Transcendence of the Necessary Being and the Matter of Prayer to Non-Person-Like God in Ibn- Sina's Writings', Qabasat, 21(79), pp.5. magiran.com/p1587165
سیده زهرا حسینی ؛ عبدالرسول کشفی؛ احد قراملکی. "تعالی صرف واجب الوجود و مسئله و نیایش با خدای غیر شخص وار در آثار ابن سینا". فصلنامه قبسات، 21 ،79 ، 1395، 5. magiran.com/p1587165
Seyyedeh Zahra Hoseini ; Abdo.; Rrasool Kashfi; Ahad Faramarz Qaramaleki. "The Mere-Transcendence of the Necessary Being and the Matter of Prayer to Non-Person-Like God in Ibn- Sina's Writings", Qabasat, 21, 79, 2016, 5. magiran.com/p1587165
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال