ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد رودگر، (1395). چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن (با تاکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری)، فصلنامه قبسات، 21(79)، 151. magiran.com/p1587178
Mohammad, Javad Roodgar, (2016). The Quidity of Revelatory Mysticism and Its Factors (with an Emphasis on the two factors of monotheism and monotheist in theoretical mysticism), Qabasat, 21(79), 151. magiran.com/p1587178
محمد جواد رودگر، چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن (با تاکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری). فصلنامه قبسات، 1395؛ 21(79): 151. magiran.com/p1587178
Mohammad, Javad Roodgar, The Quidity of Revelatory Mysticism and Its Factors (with an Emphasis on the two factors of monotheism and monotheist in theoretical mysticism), Qabasat, 2016; 21(79): 151. magiran.com/p1587178
محمد جواد رودگر، "چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن (با تاکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری)"، فصلنامه قبسات 21، شماره 79 (1395): 151. magiran.com/p1587178
Mohammad, Javad Roodgar, "The Quidity of Revelatory Mysticism and Its Factors (with an Emphasis on the two factors of monotheism and monotheist in theoretical mysticism)", Qabasat 21, no.79 (2016): 151. magiran.com/p1587178
محمد جواد رودگر، (1395). 'چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن (با تاکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری)'، فصلنامه قبسات، 21(79)، صص.151. magiran.com/p1587178
Mohammad, Javad Roodgar, (2016). 'The Quidity of Revelatory Mysticism and Its Factors (with an Emphasis on the two factors of monotheism and monotheist in theoretical mysticism)', Qabasat, 21(79), pp.151. magiran.com/p1587178
محمد جواد رودگر. "چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن (با تاکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری)". فصلنامه قبسات، 21 ،79 ، 1395، 151. magiran.com/p1587178
Mohammad; Javad Roodgar. "The Quidity of Revelatory Mysticism and Its Factors (with an Emphasis on the two factors of monotheism and monotheist in theoretical mysticism)", Qabasat, 21, 79, 2016, 151. magiran.com/p1587178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال