ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم انواری، احمد صلاح منش، مجید شیخ انصاری، مهوش مرادی، (1395). آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6(24)، 115-129. magiran.com/p1587232
Ebrahim Anvari, Ahmad Salahmanesh, Majid Sheikh Ansari, Mahvash Moradi, (2016). Do the Interactions between Corruption and Financial Liberalization Affect Economic Growth? Evidence from OPEC, Journal of Economic Growth and Development Research, 6(24), 115-129. magiran.com/p1587232
ابراهیم انواری، احمد صلاح منش، مجید شیخ انصاری، مهوش مرادی، آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC). فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1395؛ 6(24): 115-129. magiran.com/p1587232
Ebrahim Anvari, Ahmad Salahmanesh, Majid Sheikh Ansari, Mahvash Moradi, Do the Interactions between Corruption and Financial Liberalization Affect Economic Growth? Evidence from OPEC, Journal of Economic Growth and Development Research, 2016; 6(24): 115-129. magiran.com/p1587232
ابراهیم انواری، احمد صلاح منش، مجید شیخ انصاری، مهوش مرادی، "آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 6، شماره 24 (1395): 115-129. magiran.com/p1587232
Ebrahim Anvari, Ahmad Salahmanesh, Majid Sheikh Ansari, Mahvash Moradi, "Do the Interactions between Corruption and Financial Liberalization Affect Economic Growth? Evidence from OPEC", Journal of Economic Growth and Development Research 6, no.24 (2016): 115-129. magiran.com/p1587232
ابراهیم انواری، احمد صلاح منش، مجید شیخ انصاری، مهوش مرادی، (1395). 'آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)'، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6(24)، صص.115-129. magiran.com/p1587232
Ebrahim Anvari, Ahmad Salahmanesh, Majid Sheikh Ansari, Mahvash Moradi, (2016). 'Do the Interactions between Corruption and Financial Liberalization Affect Economic Growth? Evidence from OPEC', Journal of Economic Growth and Development Research, 6(24), pp.115-129. magiran.com/p1587232
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی. "آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6 ،24 ، 1395، 115-129. magiran.com/p1587232
Ebrahim Anvari; Ahmad Salahmanesh; Majid Sheikh Ansari; Mahvash Moradi. "Do the Interactions between Corruption and Financial Liberalization Affect Economic Growth? Evidence from OPEC", Journal of Economic Growth and Development Research, 6, 24, 2016, 115-129. magiran.com/p1587232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال