ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس میرزایی، رضا اسفنجاری کناری، ابوالفضل محمودی، مهدی شعبان زاده خوشرودی، (1395). اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6(24)، 103-115. magiran.com/p1587233
Abbas Mirzaei, Reza Esfanjari Kenari, Abolfazl Mahmoodi , Mehdi Shabanzadeh, (2016). Shadow Economy and its Role in Control of Environmental Damages of MENA Countries, Journal of Economic Growth and Development Research, 6(24), 103-115. magiran.com/p1587233
عباس میرزایی، رضا اسفنجاری کناری، ابوالفضل محمودی، مهدی شعبان زاده خوشرودی، اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1395؛ 6(24): 103-115. magiran.com/p1587233
Abbas Mirzaei, Reza Esfanjari Kenari, Abolfazl Mahmoodi , Mehdi Shabanzadeh, Shadow Economy and its Role in Control of Environmental Damages of MENA Countries, Journal of Economic Growth and Development Research, 2016; 6(24): 103-115. magiran.com/p1587233
عباس میرزایی، رضا اسفنجاری کناری، ابوالفضل محمودی، مهدی شعبان زاده خوشرودی، "اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 6، شماره 24 (1395): 103-115. magiran.com/p1587233
Abbas Mirzaei, Reza Esfanjari Kenari, Abolfazl Mahmoodi , Mehdi Shabanzadeh, "Shadow Economy and its Role in Control of Environmental Damages of MENA Countries", Journal of Economic Growth and Development Research 6, no.24 (2016): 103-115. magiran.com/p1587233
عباس میرزایی، رضا اسفنجاری کناری، ابوالفضل محمودی، مهدی شعبان زاده خوشرودی، (1395). 'اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا'، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6(24)، صص.103-115. magiran.com/p1587233
Abbas Mirzaei, Reza Esfanjari Kenari, Abolfazl Mahmoodi , Mehdi Shabanzadeh, (2016). 'Shadow Economy and its Role in Control of Environmental Damages of MENA Countries', Journal of Economic Growth and Development Research, 6(24), pp.103-115. magiran.com/p1587233
عباس میرزایی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ ابوالفضل محمودی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی. "اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6 ،24 ، 1395، 103-115. magiran.com/p1587233
Abbas Mirzaei; Reza Esfanjari Kenari; Abolfazl Mahmoodi ; Mehdi Shabanzadeh. "Shadow Economy and its Role in Control of Environmental Damages of MENA Countries", Journal of Economic Growth and Development Research, 6, 24, 2016, 103-115. magiran.com/p1587233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال