ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، (1395). سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش، نشریه مدیریت سلامت، 19(65)، 85-100. magiran.com/p1587378
M. Feizabadi , F. Fahimnia, N. Naghshineh, Sh Tofighi, Ar Mosavi Jarrahi, (2016). Impact Assessment of Clinical Trials on Knowledge Production and Development in Iran, Journal of Health Administration, 19(65), 85-100. magiran.com/p1587378
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش. نشریه مدیریت سلامت، 1395؛ 19(65): 85-100. magiran.com/p1587378
M. Feizabadi , F. Fahimnia, N. Naghshineh, Sh Tofighi, Ar Mosavi Jarrahi, Impact Assessment of Clinical Trials on Knowledge Production and Development in Iran, Journal of Health Administration, 2016; 19(65): 85-100. magiran.com/p1587378
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، "سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش"، نشریه مدیریت سلامت 19، شماره 65 (1395): 85-100. magiran.com/p1587378
M. Feizabadi , F. Fahimnia, N. Naghshineh, Sh Tofighi, Ar Mosavi Jarrahi, "Impact Assessment of Clinical Trials on Knowledge Production and Development in Iran", Journal of Health Administration 19, no.65 (2016): 85-100. magiran.com/p1587378
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، (1395). 'سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش'، نشریه مدیریت سلامت، 19(65)، صص.85-100. magiran.com/p1587378
M. Feizabadi , F. Fahimnia, N. Naghshineh, Sh Tofighi, Ar Mosavi Jarrahi, (2016). 'Impact Assessment of Clinical Trials on Knowledge Production and Development in Iran', Journal of Health Administration, 19(65), pp.85-100. magiran.com/p1587378
منصوره فیض آبادی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ شهرام توفیقی؛ علیرضا موسوی جراحی. "سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش". نشریه مدیریت سلامت، 19 ،65 ، 1395، 85-100. magiran.com/p1587378
M. Feizabadi ; F. Fahimnia; N. Naghshineh; Sh Tofighi; Ar Mosavi Jarrahi. "Impact Assessment of Clinical Trials on Knowledge Production and Development in Iran", Journal of Health Administration, 19, 65, 2016, 85-100. magiran.com/p1587378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال