ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادیا آذری، فرین سلیمانی، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی، حسین کریمی، آدیس کراسکیان، امین شاهرخی، رباب تیموری، مسعود غریب، (1395). تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley، فصلنامه کومش، 18(1)، 189-196. magiran.com/p1587802
Nadia Azari, Farin Soleimani, Roshanak Vameghi, Firouzeh Sajedi, Soheila Shahshahani, Hossein Karimi, Adis Kraskian, Amin Shahrokhi, Robab Teymouri, Masoud Gharib, (2016). Determination of validity and reliability of the Bayley scales in infant and toddler development, Koomesh, 18(1), 189-196. magiran.com/p1587802
نادیا آذری، فرین سلیمانی، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی، حسین کریمی، آدیس کراسکیان، امین شاهرخی، رباب تیموری، مسعود غریب، تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley. فصلنامه کومش، 1395؛ 18(1): 189-196. magiran.com/p1587802
Nadia Azari, Farin Soleimani, Roshanak Vameghi, Firouzeh Sajedi, Soheila Shahshahani, Hossein Karimi, Adis Kraskian, Amin Shahrokhi, Robab Teymouri, Masoud Gharib, Determination of validity and reliability of the Bayley scales in infant and toddler development, Koomesh, 2016; 18(1): 189-196. magiran.com/p1587802
نادیا آذری، فرین سلیمانی، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی، حسین کریمی، آدیس کراسکیان، امین شاهرخی، رباب تیموری، مسعود غریب، "تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley"، فصلنامه کومش 18، شماره 1 (1395): 189-196. magiran.com/p1587802
Nadia Azari, Farin Soleimani, Roshanak Vameghi, Firouzeh Sajedi, Soheila Shahshahani, Hossein Karimi, Adis Kraskian, Amin Shahrokhi, Robab Teymouri, Masoud Gharib, "Determination of validity and reliability of the Bayley scales in infant and toddler development", Koomesh 18, no.1 (2016): 189-196. magiran.com/p1587802
نادیا آذری، فرین سلیمانی، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی، حسین کریمی، آدیس کراسکیان، امین شاهرخی، رباب تیموری، مسعود غریب، (1395). 'تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley'، فصلنامه کومش، 18(1)، صص.189-196. magiran.com/p1587802
Nadia Azari, Farin Soleimani, Roshanak Vameghi, Firouzeh Sajedi, Soheila Shahshahani, Hossein Karimi, Adis Kraskian, Amin Shahrokhi, Robab Teymouri, Masoud Gharib, (2016). 'Determination of validity and reliability of the Bayley scales in infant and toddler development', Koomesh, 18(1), pp.189-196. magiran.com/p1587802
نادیا آذری؛ فرین سلیمانی؛ روشنک وامقی؛ فیروزه ساجدی؛ سهیلا شهشهانی؛ حسین کریمی؛ آدیس کراسکیان؛ امین شاهرخی؛ رباب تیموری؛ مسعود غریب. "تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley". فصلنامه کومش، 18 ،1 ، 1395، 189-196. magiran.com/p1587802
Nadia Azari; Farin Soleimani; Roshanak Vameghi; Firouzeh Sajedi; Soheila Shahshahani; Hossein Karimi; Adis Kraskian; Amin Shahrokhi; Robab Teymouri; Masoud Gharib. "Determination of validity and reliability of the Bayley scales in infant and toddler development", Koomesh, 18, 1, 2016, 189-196. magiran.com/p1587802
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال