ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد جعفری صمیمی، کاوه درخشانی درآبی، (1394). استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 8(24)، 167-190. magiran.com/p1587995
Ahmad Jafari Samimi, Kaveh Derakhshani, (2015). Central Bank Independence in Iran: A Theoretical and Empirical Analysis, Journal of Monetary & Banking Researches, 8(24), 167-190. magiran.com/p1587995
احمد جعفری صمیمی، کاوه درخشانی درآبی، استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی. فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1394؛ 8(24): 167-190. magiran.com/p1587995
Ahmad Jafari Samimi, Kaveh Derakhshani, Central Bank Independence in Iran: A Theoretical and Empirical Analysis, Journal of Monetary & Banking Researches, 2015; 8(24): 167-190. magiran.com/p1587995
احمد جعفری صمیمی، کاوه درخشانی درآبی، "استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 8، شماره 24 (1394): 167-190. magiran.com/p1587995
Ahmad Jafari Samimi, Kaveh Derakhshani, "Central Bank Independence in Iran: A Theoretical and Empirical Analysis", Journal of Monetary & Banking Researches 8, no.24 (2015): 167-190. magiran.com/p1587995
احمد جعفری صمیمی، کاوه درخشانی درآبی، (1394). 'استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 8(24)، صص.167-190. magiran.com/p1587995
Ahmad Jafari Samimi, Kaveh Derakhshani, (2015). 'Central Bank Independence in Iran: A Theoretical and Empirical Analysis', Journal of Monetary & Banking Researches, 8(24), pp.167-190. magiran.com/p1587995
احمد جعفری صمیمی؛ کاوه درخشانی درآبی. "استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 8 ،24 ، 1394، 167-190. magiran.com/p1587995
Ahmad Jafari Samimi; Kaveh Derakhshani. "Central Bank Independence in Iran: A Theoretical and Empirical Analysis", Journal of Monetary & Banking Researches, 8, 24, 2015, 167-190. magiran.com/p1587995
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال