ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید حسینی، فرامرز خداییان، محمد سعید یارمند، (1395). اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 47(2)، 231-242. magiran.com/p1588290
Seyed Saeid Hosseini, Mohammad Saeid Yarmand, Faramarz Khodaeeyan, (2016). Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(2), 231-242. magiran.com/p1588290
سید سعید حسینی، فرامرز خداییان، محمد سعید یارمند، اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1395؛ 47(2): 231-242. magiran.com/p1588290
Seyed Saeid Hosseini, Mohammad Saeid Yarmand, Faramarz Khodaeeyan, Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2016; 47(2): 231-242. magiran.com/p1588290
سید سعید حسینی، فرامرز خداییان، محمد سعید یارمند، "اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 47، شماره 2 (1395): 231-242. magiran.com/p1588290
Seyed Saeid Hosseini, Mohammad Saeid Yarmand, Faramarz Khodaeeyan, "Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel", Iranian Journal of Biosystems Engineering 47, no.2 (2016): 231-242. magiran.com/p1588290
سید سعید حسینی، فرامرز خداییان، محمد سعید یارمند، (1395). 'اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 47(2)، صص.231-242. magiran.com/p1588290
Seyed Saeid Hosseini, Mohammad Saeid Yarmand, Faramarz Khodaeeyan, (2016). 'Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(2), pp.231-242. magiran.com/p1588290
سید سعید حسینی؛ فرامرز خداییان؛ محمد سعید یارمند. "اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 47 ،2 ، 1395، 231-242. magiran.com/p1588290
Seyed Saeid Hosseini; Mohammad Saeid Yarmand; Faramarz Khodaeeyan. "Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47, 2, 2016, 231-242. magiran.com/p1588290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال