ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن شریفی، محمد جعفر حبیب زاده، محمد فرجیها، (1393). ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392)، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 5. magiran.com/p1588324
Mohsen Sharifi, Mohammad Jafar Habibzade , Mohammad Farajiha, (2014). Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons; (the analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code ratified in 2013), , 3, 5. magiran.com/p1588324
محسن شریفی، محمد جعفر حبیب زاده، محمد فرجیها، ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392). نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 1393؛ 3: 5. magiran.com/p1588324
Mohsen Sharifi, Mohammad Jafar Habibzade , Mohammad Farajiha, Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons; (the analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code ratified in 2013), , 2014; 3: 5. magiran.com/p1588324
محسن شریفی، محمد جعفر حبیب زاده، محمد فرجیها، "ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392)"، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ،3 (1393): 5. magiran.com/p1588324
Mohsen Sharifi, Mohammad Jafar Habibzade , Mohammad Farajiha, "Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons; (the analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code ratified in 2013)", no. 3 (2014): 5. magiran.com/p1588324
محسن شریفی، محمد جعفر حبیب زاده، محمد فرجیها، (1393). 'ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392)'، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، صص.5. magiran.com/p1588324
Mohsen Sharifi, Mohammad Jafar Habibzade , Mohammad Farajiha, (2014). 'Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons; (the analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code ratified in 2013)', , 3, pp.5. magiran.com/p1588324
محسن شریفی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها. "ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392)". نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 3 ، 1393، 5. magiran.com/p1588324
Mohsen Sharifi; Mohammad Jafar Habibzade ; Mohammad Farajiha. "Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons; (the analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code ratified in 2013)", , 3, 2014, 5. magiran.com/p1588324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال