ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ غلامی، حسین محمد ولی سامانی، علی حقیقی، (1394). «یادداشت تحقیقاتی» برآورد عدم قطعیت متغیرهای موثر بر شبکه آبرسانی بر اساس فرضیه حداقل سازی نوسانات دبی، مجله هیدرولیک، 10(4)، 73-81. magiran.com/p1588453
Foroogh Gholami , Hossein Mohammad Vali Samani, Ali Haghighi, (2016). Uncertainty Assessment of Effective Variables on the Water Supply Network based on the Theory of Minimizing Fluctuations in Discharge, Journal of Hydraulics, 10(4), 73-81. magiran.com/p1588453
فروغ غلامی، حسین محمد ولی سامانی، علی حقیقی، «یادداشت تحقیقاتی» برآورد عدم قطعیت متغیرهای موثر بر شبکه آبرسانی بر اساس فرضیه حداقل سازی نوسانات دبی. مجله هیدرولیک، 1394؛ 10(4): 73-81. magiran.com/p1588453
Foroogh Gholami , Hossein Mohammad Vali Samani, Ali Haghighi, Uncertainty Assessment of Effective Variables on the Water Supply Network based on the Theory of Minimizing Fluctuations in Discharge, Journal of Hydraulics, 2016; 10(4): 73-81. magiran.com/p1588453
فروغ غلامی، حسین محمد ولی سامانی، علی حقیقی، "«یادداشت تحقیقاتی» برآورد عدم قطعیت متغیرهای موثر بر شبکه آبرسانی بر اساس فرضیه حداقل سازی نوسانات دبی"، مجله هیدرولیک 10، شماره 4 (1394): 73-81. magiran.com/p1588453
Foroogh Gholami , Hossein Mohammad Vali Samani, Ali Haghighi, "Uncertainty Assessment of Effective Variables on the Water Supply Network based on the Theory of Minimizing Fluctuations in Discharge", Journal of Hydraulics 10, no.4 (2016): 73-81. magiran.com/p1588453
فروغ غلامی، حسین محمد ولی سامانی، علی حقیقی، (1394). '«یادداشت تحقیقاتی» برآورد عدم قطعیت متغیرهای موثر بر شبکه آبرسانی بر اساس فرضیه حداقل سازی نوسانات دبی'، مجله هیدرولیک، 10(4)، صص.73-81. magiran.com/p1588453
Foroogh Gholami , Hossein Mohammad Vali Samani, Ali Haghighi, (2016). 'Uncertainty Assessment of Effective Variables on the Water Supply Network based on the Theory of Minimizing Fluctuations in Discharge', Journal of Hydraulics, 10(4), pp.73-81. magiran.com/p1588453
فروغ غلامی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ علی حقیقی. "«یادداشت تحقیقاتی» برآورد عدم قطعیت متغیرهای موثر بر شبکه آبرسانی بر اساس فرضیه حداقل سازی نوسانات دبی". مجله هیدرولیک، 10 ،4 ، 1394، 73-81. magiran.com/p1588453
Foroogh Gholami ; Hossein Mohammad Vali Samani; Ali Haghighi. "Uncertainty Assessment of Effective Variables on the Water Supply Network based on the Theory of Minimizing Fluctuations in Discharge", Journal of Hydraulics, 10, 4, 2016, 73-81. magiran.com/p1588453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال