ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی کریمایی طبرستانی، حمیدرضا آذرمیدخت، امیررضا زراتی ، صادق انوری، (1394). طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن، مجله هیدرولیک، 10(4)، 51-64. magiran.com/p1588457
Mojtaba Karimaee Tabarestani, A.R. Zarrati, (2016). Optimum Design of Riprap Extension with Different Stone Size at Rectangular Bridge Piers with and without Protective Collar, Journal of Hydraulics, 10(4), 51-64. magiran.com/p1588457
مجتبی کریمایی طبرستانی، حمیدرضا آذرمیدخت، امیررضا زراتی ، صادق انوری، طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن. مجله هیدرولیک، 1394؛ 10(4): 51-64. magiran.com/p1588457
Mojtaba Karimaee Tabarestani, A.R. Zarrati, Optimum Design of Riprap Extension with Different Stone Size at Rectangular Bridge Piers with and without Protective Collar, Journal of Hydraulics, 2016; 10(4): 51-64. magiran.com/p1588457
مجتبی کریمایی طبرستانی، حمیدرضا آذرمیدخت، امیررضا زراتی ، صادق انوری، "طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن"، مجله هیدرولیک 10، شماره 4 (1394): 51-64. magiran.com/p1588457
Mojtaba Karimaee Tabarestani, A.R. Zarrati, "Optimum Design of Riprap Extension with Different Stone Size at Rectangular Bridge Piers with and without Protective Collar", Journal of Hydraulics 10, no.4 (2016): 51-64. magiran.com/p1588457
مجتبی کریمایی طبرستانی، حمیدرضا آذرمیدخت، امیررضا زراتی ، صادق انوری، (1394). 'طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن'، مجله هیدرولیک، 10(4)، صص.51-64. magiran.com/p1588457
Mojtaba Karimaee Tabarestani, A.R. Zarrati, (2016). 'Optimum Design of Riprap Extension with Different Stone Size at Rectangular Bridge Piers with and without Protective Collar', Journal of Hydraulics, 10(4), pp.51-64. magiran.com/p1588457
مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی ؛ صادق انوری. "طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن". مجله هیدرولیک، 10 ،4 ، 1394، 51-64. magiran.com/p1588457
Mojtaba Karimaee Tabarestani; A.R. Zarrati. "Optimum Design of Riprap Extension with Different Stone Size at Rectangular Bridge Piers with and without Protective Collar", Journal of Hydraulics, 10, 4, 2016, 51-64. magiran.com/p1588457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال