ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماندانا ناجی ابهری، مرضیه ایرانشاهی، مسعود قدسیان، بهار فیروزآبادی، (1394). بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود، مجله هیدرولیک، 10(4)، 35-50. magiran.com/p1588458
Mandana Naji Abhari, (2016). Investigating the Experimental Observations about the Triangular Obstacle Effects at the bottom of reservoir on the Structure of Turbidity Current, Journal of Hydraulics, 10(4), 35-50. magiran.com/p1588458
ماندانا ناجی ابهری، مرضیه ایرانشاهی، مسعود قدسیان، بهار فیروزآبادی، بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود. مجله هیدرولیک، 1394؛ 10(4): 35-50. magiran.com/p1588458
Mandana Naji Abhari, Investigating the Experimental Observations about the Triangular Obstacle Effects at the bottom of reservoir on the Structure of Turbidity Current, Journal of Hydraulics, 2016; 10(4): 35-50. magiran.com/p1588458
ماندانا ناجی ابهری، مرضیه ایرانشاهی، مسعود قدسیان، بهار فیروزآبادی، "بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود"، مجله هیدرولیک 10، شماره 4 (1394): 35-50. magiran.com/p1588458
Mandana Naji Abhari, "Investigating the Experimental Observations about the Triangular Obstacle Effects at the bottom of reservoir on the Structure of Turbidity Current", Journal of Hydraulics 10, no.4 (2016): 35-50. magiran.com/p1588458
ماندانا ناجی ابهری، مرضیه ایرانشاهی، مسعود قدسیان، بهار فیروزآبادی، (1394). 'بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود'، مجله هیدرولیک، 10(4)، صص.35-50. magiran.com/p1588458
Mandana Naji Abhari, (2016). 'Investigating the Experimental Observations about the Triangular Obstacle Effects at the bottom of reservoir on the Structure of Turbidity Current', Journal of Hydraulics, 10(4), pp.35-50. magiran.com/p1588458
ماندانا ناجی ابهری؛ مرضیه ایرانشاهی؛ مسعود قدسیان؛ بهار فیروزآبادی. "بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود". مجله هیدرولیک، 10 ،4 ، 1394، 35-50. magiran.com/p1588458
Mandana Naji Abhari. "Investigating the Experimental Observations about the Triangular Obstacle Effects at the bottom of reservoir on the Structure of Turbidity Current", Journal of Hydraulics, 10, 4, 2016, 35-50. magiran.com/p1588458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال