ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن کیانوش، داود احمدیار، (1394). بررسی اثر قدرت لایه بندی حرارتی بر بازده اختلاط مصنوعی در مخازن سدها، مجله هیدرولیک، 10(4)، 17-33. magiran.com/p1588459
Bijan Kianoush, D. Ahmadyar, (2016). Evaluation of the Effect of Thermal Stratification Strength on Artificial De-stratification Efficiency in Reservoirs, Journal of Hydraulics, 10(4), 17-33. magiran.com/p1588459
بیژن کیانوش، داود احمدیار، بررسی اثر قدرت لایه بندی حرارتی بر بازده اختلاط مصنوعی در مخازن سدها. مجله هیدرولیک، 1394؛ 10(4): 17-33. magiran.com/p1588459
Bijan Kianoush, D. Ahmadyar, Evaluation of the Effect of Thermal Stratification Strength on Artificial De-stratification Efficiency in Reservoirs, Journal of Hydraulics, 2016; 10(4): 17-33. magiran.com/p1588459
بیژن کیانوش، داود احمدیار، "بررسی اثر قدرت لایه بندی حرارتی بر بازده اختلاط مصنوعی در مخازن سدها"، مجله هیدرولیک 10، شماره 4 (1394): 17-33. magiran.com/p1588459
Bijan Kianoush, D. Ahmadyar, "Evaluation of the Effect of Thermal Stratification Strength on Artificial De-stratification Efficiency in Reservoirs", Journal of Hydraulics 10, no.4 (2016): 17-33. magiran.com/p1588459
بیژن کیانوش، داود احمدیار، (1394). 'بررسی اثر قدرت لایه بندی حرارتی بر بازده اختلاط مصنوعی در مخازن سدها'، مجله هیدرولیک، 10(4)، صص.17-33. magiran.com/p1588459
Bijan Kianoush, D. Ahmadyar, (2016). 'Evaluation of the Effect of Thermal Stratification Strength on Artificial De-stratification Efficiency in Reservoirs', Journal of Hydraulics, 10(4), pp.17-33. magiran.com/p1588459
بیژن کیانوش؛ داود احمدیار. "بررسی اثر قدرت لایه بندی حرارتی بر بازده اختلاط مصنوعی در مخازن سدها". مجله هیدرولیک، 10 ،4 ، 1394، 17-33. magiran.com/p1588459
Bijan Kianoush; D. Ahmadyar. "Evaluation of the Effect of Thermal Stratification Strength on Artificial De-stratification Efficiency in Reservoirs", Journal of Hydraulics, 10, 4, 2016, 17-33. magiran.com/p1588459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال