ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود محمودزاده، حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی، (1394). بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور، مجله هیدرولیک، 10(4)، 1-15. magiran.com/p1588460
Davood Mahmoodzadeh, Hamed Ketabchi , Behzad Ataie, Ashtiani, (2016). Effects of Sea Level Rise and Recharge Rate Variations on Seawater Intrusion in Confined Aquifer, Journal of Hydraulics, 10(4), 1-15. magiran.com/p1588460
داود محمودزاده، حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی، بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور. مجله هیدرولیک، 1394؛ 10(4): 1-15. magiran.com/p1588460
Davood Mahmoodzadeh, Hamed Ketabchi , Behzad Ataie, Ashtiani, Effects of Sea Level Rise and Recharge Rate Variations on Seawater Intrusion in Confined Aquifer, Journal of Hydraulics, 2016; 10(4): 1-15. magiran.com/p1588460
داود محمودزاده، حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی، "بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور"، مجله هیدرولیک 10، شماره 4 (1394): 1-15. magiran.com/p1588460
Davood Mahmoodzadeh, Hamed Ketabchi , Behzad Ataie, Ashtiani, "Effects of Sea Level Rise and Recharge Rate Variations on Seawater Intrusion in Confined Aquifer", Journal of Hydraulics 10, no.4 (2016): 1-15. magiran.com/p1588460
داود محمودزاده، حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی، (1394). 'بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور'، مجله هیدرولیک، 10(4)، صص.1-15. magiran.com/p1588460
Davood Mahmoodzadeh, Hamed Ketabchi , Behzad Ataie, Ashtiani, (2016). 'Effects of Sea Level Rise and Recharge Rate Variations on Seawater Intrusion in Confined Aquifer', Journal of Hydraulics, 10(4), pp.1-15. magiran.com/p1588460
داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطایی آشتیانی. "بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور". مجله هیدرولیک، 10 ،4 ، 1394، 1-15. magiran.com/p1588460
Davood Mahmoodzadeh; Hamed Ketabchi ; Behzad Ataie; Ashtiani. "Effects of Sea Level Rise and Recharge Rate Variations on Seawater Intrusion in Confined Aquifer", Journal of Hydraulics, 10, 4, 2016, 1-15. magiran.com/p1588460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال